สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  แสงท่านั่ง
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชย์ศรี
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 10 1. นางสาววชิราภรณ์  พรมวิจิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงสกาวใจ  เป้าไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยเยต
 
1. นายวัฒนชัย   สนุ่นดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัชริดา  จิตต์โสภักตร์
 
1. นางรัชนี  เชื่อมทองเจือ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปงเสด
2. เด็กชายณัฐนนท์  โพล้งอยู่
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
2. นางสาววราภรณ์  ธิมาชัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายวรวัฒน์  ทรัพย์ยุทธ์
2. นายวันเฉลิม  แก้วทองเกลอ
 
1. นางสาวปวีณอร  จันทร์เพชร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  วงศ์พิพิธ
 
1. นายวัฒนชัย  สนุ่นดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาววรนิษฐา  เนียมศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกรกช  เลิศสิทธรักษ์
2. นางสาวดรุณี  พ่วงอ่างทอง
3. นายสัมฤทธิ์  หะนาปติ
 
1. นางสาวปัทมา  เหมือนรักษา
2. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอรชุมา  แก้วจรูญ
 
1. นายพลวัฒน์  สุขคลี่
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเจษฎากรณ์  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  รัตนภักดี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพราวพิลาศ  โหมดตาด
 
1. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา