สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.05 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ปิ่นภู่
2. เด็กชายปฤณปภพ  มะกรูดอินทร์
3. เด็กหญิงวิยะดา  กันทะเขียว
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางสาวปัทมา  เหมือนรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกานต์ธิดา  ใจเดียว
2. นางสาวนาขวัญ  ไตรเวช
3. นางสาวพัชราภา  ลายนวล
 
1. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
2. นางสาวจิราพร  นามทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรวัฒน์  ฉายอรุณ
2. นายธนเทพ  สิทธิยา
3. นายสิทธิกร  สระทองพิมพ์
 
1. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
2. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิษณุ  กลิ่นขจร
2. เด็กชายอำนาจ  สุรวดี
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ