สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 4 1. นางสาวธนัชญา  เหลื่อมอุไร
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 1. นางสาวศุภานัน  แก้วเมืองปัก
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวบังอร  โพธิ์ชนี
 
1. นางสาวณัทภัค  พลยาง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพนธ์  ชมชื่น
2. เด็กชายปิติภัทร  สัตยวงศ์
3. เด็กชายภควัต  มังอินสา
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐทิชา  พงศ์อุดมจินดา
2. นายอภิชัย  ปัญญานวล
3. นางสาวอภิญญา  โอษฐยิ้มพราย
 
1. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางรัชนี  เชื่อมทองเจือ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกฤต  ใจรัก
2. เด็กชายศิรวัฒน์  ภักดี
3. เด็กชายสราวุธ  กางกองจับ
 
1. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
2. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายกณตภาค  ถนัดรบ
2. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
3. นายวิวัฒน์  สุดสาคร
 
1. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวปวีณอร  จันทร์เพชร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายกิตติศักดิ์  สันติพจนานันทน์
 
1. นายวัฒนชัย  สนุ่นดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิยดา  กันภูมิ
2. เด็กหญิงโชติกา  แป้งทา
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายประจักษ์  กาดนอก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธมนรักษ์  ธนาสัมผัสชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.05 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ปิ่นภู่
2. เด็กชายปฤณปภพ  มะกรูดอินทร์
3. เด็กหญิงวิยะดา  กันทะเขียว
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางสาวปัทมา  เหมือนรักษา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกานต์ธิดา  ใจเดียว
2. นางสาวนาขวัญ  ไตรเวช
3. นางสาวพัชราภา  ลายนวล
 
1. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
2. นางสาวจิราพร  นามทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรวัฒน์  ฉายอรุณ
2. นายธนเทพ  สิทธิยา
3. นายสิทธิกร  สระทองพิมพ์
 
1. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
2. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิษณุ  กลิ่นขจร
2. เด็กชายอำนาจ  สุรวดี
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายคามินทร์  มะหะหมัด
2. นางสาวชาลิสา  เลิศธนพาณิชย์
3. นางสาวนิสิตา  กันภูมิ
4. นายสรวิศร์  แป้นเงิน
5. นางสาวสิริพักตร์  สวัสดีพุทรา
 
1. นายสิชล  ชัยโชค
2. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 9 1. นางสาวอมรรัตน์  วิญญาณ
 
1. นางโฉมสอางค์  คชพันธ์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัชฌาบุตร
2. เด็กหญิงนัทนรี  มุกดาดวง
 
1. นางสาวธันรัตน์  พ่วงพลับ
2. นายศุภวัทน์  เทียมมาลา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายณัทธนเดช  อารีรัตน์
2. นางสาวนรินทร  คำภาปัตน์
3. นางสาวปุณยนุช  ทรัพย์โชติกวิน
4. นายศรศักดิ์  ไทยบำรุง
5. นางสาวเอื้อกานต์  จิรดิลก
 
1. นางสาวพินิภา  มะธิตะถัง
2. นายธชยธรณ์  สิงห์สุทัศน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวชมพูนุช  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  สมานพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  มั่นต่าย
2. นางสาวพรรภษา  ประกอบกิจ
3. นางสาวศศิกาญจน์  สถิตดร
 
1. นายทรงศักดิ์  อะโน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมยศ  ป้อมพยัคฆ์
2. เด็กชายสิปปกร  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญธิญา  บุตรไธสง
2. นางสาวนรากร  เข็มทอง
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิติพงษ์  กองโชค
2. เด็กชายวรวิทย์  อุ่นวิเศษ
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพณาวรรณ  อินทรโสภา
2. นางสาวอลิษา  จันทจร
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวจิตรลดา  เต้ยสุวรรณ
2. นายทักดนัย  มุขศรี
3. นายวรภัทร  เอื้อวงษ์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายสมเจตน์  เหมือนนาค
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริภาค
2. เด็กชายนนท์กฤช  นามเสนา
3. เด็กชายปุณณพัฒน์  เกินพา
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  อู่ทอง
2. นายรัตติโชติ  บุญสิงห์
3. นายศักดิ์ศิริ  จันทะมาตร
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
29 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนสนาม
3. เด็กหญิงธนัยนันท์  กาญจนพิบูลย์
 
1. นางสาววิมาลัย  ภูอินนา
2. นางสาวเสาวนีย์  ดาบทอง