สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เคนานัน
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์อยู่สุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  นามทอง
2. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พ่วงอ่างทอง
2. เด็กชายภคพล  กลิ่นขจร
3. เด็กชายอนุวัต  ศรีนาม
 
1. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
2. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ขาวขำ
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ธานี
3. เด็กชายอภิญญา  จุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  สรรพเจริญสิน
2. นางสาวกมลวรรณ  สมบัติดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชินศรี
2. เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางรัตชนีวัล  สวนเพลง