สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุจิณณา  ดวงสมร
 
1. นางมาลินี  ชื่นกมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรี  บุญเกิด
 
1. นางสาวณัทภัค  พลยาง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวชนินาถ  โตใหญ่
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เคนานัน
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์อยู่สุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  นามทอง
2. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พ่วงอ่างทอง
2. เด็กชายภคพล  กลิ่นขจร
3. เด็กชายอนุวัต  ศรีนาม
 
1. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
2. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ขาวขำ
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ธานี
3. เด็กชายอภิญญา  จุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  สรรพเจริญสิน
2. นางสาวกมลวรรณ  สมบัติดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชินศรี
2. เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางรัตชนีวัล  สวนเพลง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.98 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์วงษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์   วงษ์ดวงแก้ว
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวกรรณิการ์   พรมแตง
2. นางสาวพิชญธิดา  พูนศรีสวัสดิ์
 
1. นายศุภวัทน์  เทียมมาลา
2. นางสาวธันรัตน์  พ่วงพลับ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นายยุธทชัย  มีมุข
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  สมานพันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กชายพสิษฐ์  ล้อศรีเมือง
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณวรรธ  ไกรศรีวรรธนะ
2. เด็กชายเอกภพ  เติมกระโทก
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  สมานพันธ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลงาม
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประดิษฐภู่
3. เด็กชายวรรณชนะ  เอี่ยมอ้น
4. เด็กชายวสุรัตน์  บุญนิยม
5. เด็กชายวุฒิชัย  ทุ่งไธสงค์
6. เด็กชายวุฒิไกร  มัณยานนท์
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชาญนรา
8. เด็กชายไรวินทร์  ถิ่นพายัพ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายฐานันดร์  ตรีโอสถ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธนะเนตร
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ใหญ่โสมานัง
3. เด็กหญิงมนัฐชญา  ปลื้มเนตร
 
1. นายทรงศักดิ์  อะโน
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานขุนทด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ขันละ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้วกำพล
2. เด็กชายรัชพล  มะโนคำ
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินภัทร  มีเทศ
2. นายภูมินทร์  ชาญนรา
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานติมา  เที่ยงนนดา
2. เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดจันทร์
 
1. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายณัฐพงษ์  เรืองขจร
2. นายนฤเบศร์  ดอกละมุด
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  ถิ่นพายัพ
2. นายธนายุต  วงศ์คุ้มพงษ์
3. นายอนุชา  สุขสมบูรณ์
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค