สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมมา
2. เด็กหญิงปาณิศา   ผดุง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพสมพร
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพงษ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  มักผล
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.65 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกมล  ทดทัย
2. นางสาวณัฐณิชา   ธนโชติธีรภัทร
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวมัลลิกา  เวียงคำ
5. นางสาวมุฑิตา  มีม้วน
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญานิศา  ภูมิไชยา
2. นางสาวธนัสถา  พุทธิสา
3. นางสาวนนทินี  แนวทวิต
4. นางสาวภัคจิรา  ตุ้ยศักดิ์
5. นางสาวเมธิณี  ลิ่มดุลย์
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 9 1. เด็กชายปัญญา  นิธิธนิโยปกรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ช่างไม้
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ร่วมรักษ์
2. นางสาวชนิดา  ดึงดาล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิจิตรา  ทองไทย
2. นายวิสิฐพงษ์  ไชยฟู
 
1. นายสิชล  ชัยโชค
2. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.665 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  คำดี
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  โตมีบุญ
3. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
4. นางสาวธนัชพร  แท่งทอง
5. นางสาวนันทนา  นนทวิศรุต
6. นางสาวปลายฟ้า  โพล้งอยู่
7. เด็กชายพิพิธพงษ์  แสนสุข
8. เด็กชายภรัณยู  รูปไธสง
9. นางสาวภัทรวรินทร์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
 
1. นายนักรบ  ฤทธิสาร
2. นายชัชชัย  ชูชิด