สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวณัฐภัทร  เพียรใหม่
2. นายพรเทพ  โพธิ์ทอง
3. นางสาวมลิณี  วันศิริสุข
 
1. นางสาววิภา  กองโคกสูง
2. นางสาวศศิโรจน์  ชูสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกานต์  บุญโกฎิ
2. นายสหรัฐ  แก้วกนก
 
1. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ
2. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  สมอินทร์
2. เด็กชายวรินทร  ภัคจิราภิญโญ
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นางสาวบุญฑริกา  ทองหล่อ