สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.08 ทอง 6 1. นางสาวอมรวดี  วงษ์งาม
 
1. นางมาลินี  ชื่นกมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  นาคนายม
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวสุชาดา  จันทร์คงช่วย
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวณัฐภัทร  เพียรใหม่
2. นายพรเทพ  โพธิ์ทอง
3. นางสาวมลิณี  วันศิริสุข
 
1. นางสาววิภา  กองโคกสูง
2. นางสาวศศิโรจน์  ชูสกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกานต์  บุญโกฎิ
2. นายสหรัฐ  แก้วกนก
 
1. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ
2. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  สมอินทร์
2. เด็กชายวรินทร  ภัคจิราภิญโญ
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นางสาวบุญฑริกา  ทองหล่อ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมมา
2. เด็กหญิงปาณิศา   ผดุง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพสมพร
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพงษ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  มักผล
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.65 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกมล  ทดทัย
2. นางสาวณัฐณิชา   ธนโชติธีรภัทร
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวมัลลิกา  เวียงคำ
5. นางสาวมุฑิตา  มีม้วน
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญานิศา  ภูมิไชยา
2. นางสาวธนัสถา  พุทธิสา
3. นางสาวนนทินี  แนวทวิต
4. นางสาวภัคจิรา  ตุ้ยศักดิ์
5. นางสาวเมธิณี  ลิ่มดุลย์
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 9 1. เด็กชายปัญญา  นิธิธนิโยปกรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ช่างไม้
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ร่วมรักษ์
2. นางสาวชนิดา  ดึงดาล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิจิตรา  ทองไทย
2. นายวิสิฐพงษ์  ไชยฟู
 
1. นายสิชล  ชัยโชค
2. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.665 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  คำดี
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  โตมีบุญ
3. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
4. นางสาวธนัชพร  แท่งทอง
5. นางสาวนันทนา  นนทวิศรุต
6. นางสาวปลายฟ้า  โพล้งอยู่
7. เด็กชายพิพิธพงษ์  แสนสุข
8. เด็กชายภรัณยู  รูปไธสง
9. นางสาวภัทรวรินทร์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
 
1. นายนักรบ  ฤทธิสาร
2. นายชัชชัย  ชูชิด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกันยารัตน์  ดาวหาง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
4. นางสาวชัญญา  ทรัพย์ใหญ่
5. นางสาวชัญญานุช  เสวตวัน
6. นายณภัทร  โคมน้อย
7. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
8. นายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
9. นายธนะพัฒน์  วิเศษสุระวงศ์
10. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
11. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
12. นายธีรพล  แนวทวิต
13. เด็กหญิงนาตาซา  มะหะหมัด
14. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
15. นางสาวนิศาชล  นาคงาม
16. นายปัญนวัตน์  เปลรินทร์
17. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
18. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
19. นางสาวพัชรี  เกษสัตถา
20. เด็กหญิงพิญาดา  แก้วบุญเรือง
21. นางสาวพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
22. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สวยเอี่ยม
23. นางสาวภัณฑรา  เหมือนมีโชค
24. นางสาวภัทรวรรณ  นาคนายม
25. นายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
26. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
27. นางสาวรุ่งนภา  ไชยสิงห์
28. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
29. เด็กหญิงวรรณวิษา  กุณวรรณ์
30. นายวาที  พรทิพย์เทวา
31. เด็กหญิงสุวนันท์  นุชชัยภูมิ
32. นายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
33. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
34. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
35. นางสาวอรสา  จองคำ
36. นางสาวอาทิตยา  เฟื่องนคร
37. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
38. นางสาวเกวลิณ  จั่นประเสริฐ
39. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
40. นายเมธี  นินสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
5. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงกรรวี  สุกสนอง
3. เด็กชายกฤตยากร  ปรัชญาอภิบาล
4. เด็กหญิงกฤษณา  นุชชัยภูมิ
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  มะลิลา
6. เด็กหญิงกิตติยา  ใจเที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
8. เด็กชายจีเติ้น  ฮาว
9. เด็กชายฉัตรชัย  คงแสงพันธ์
10. เด็กหญิงชัญญา   ทรัพย์ใหญ่
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สัตตบุศย์
12. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีดาสอน
13. เด็กหญิงณิชากร  เหมือนเมือง
14. เด็กหญิงธนวนิดา  การวิริยะไพบูลย์
15. เด็กหญิงนฤมล  สวนสิน
16. เด็กหญิงนุ๊ก  พงษ์กะฐิน
17. เด็กหญิงปพิชญา  เด่นชลชัย
18. เด็กชายปัณณธร  ขำเขียว
19. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
20. เด็กหญิงพิรดา  แก้วพรม
21. เด็กชายภูวเนตร  จำปา
22. เด็กชายภูเดช  เย็นใย
23. เด็กหญิงลดาพร  ยศวันทา
24. เด็กชายวรรณชนะ  เอี่ยมอ้น
25. เด็กหญิงศรัณย์พร  เสือจำศิล
26. เด็กชายศรายุทธ  สารศิริ
27. เด็กชายศิรวัฒน์  ภักดี
28. เด็กชายศุภเดช  อุทัย
29. เด็กหญิงสมนึก  บางใย
30. เด็กหญิงสุชาวดี  นาน่องโกรน
31. นายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
32. เด็กชายอนุชา  มาคำพันธ์
33. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
34. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
35. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
36. เด็กชายเขมรัตน์  เภาพันธ์
37. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
38. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ส่องสว่าง
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่เอีย
40. เด็กหญิงไอรินลดา  นาพรม
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ธาราไพศาล
2. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
3. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยา
4. นางสาวจีรนันท์  รักษากลิ่น
5. นางสาวชัญญานุช  เสวตวัน
6. นายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
7. นายชินวัตร  ซินฮาด
8. นางสาวฐิติรัชช์  ยอดมณี
9. นางสาวทิพภาวรรณ  แสนดวง
10. นางสาวธนพร  ยะวงษา
11. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
12. นางสาวธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
13. นางสาวธัญญลักษณ์  ผองจันที
14. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
15. นางสาวธันยพร  เที่ยงธรรม
16. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
17. นางสาวนภสร  มหาทรัพย์
18. นางสาวนภัสนันท์  เพ็งพิพาทย์
19. นางสาวนาตาซา  ชัยมงคล
20. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
21. นางสาวปภัสสร  จาลินวงค์
22. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
23. นางสาวพัชรี  เกษสัตถา
24. นายพูลพิพัฒน์  ดวงกระจาย
25. นายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
26. นางสาวยุพาวรรณ  ทองประกอบ
27. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
28. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
29. นายวาที  พรทิพย์เทวา
30. นายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
31. นางสาวศศิภา  เทียนแจ่ม
32. นายสิทธิพล  รวมแก้ว
33. นางสาวสุจิตรา  บุญแหลม
34. นางสาวสุนิสา  เสือป่า
35. นางสาวสุมินตรา  คำอั่น
36. นางสาวอรทัย  จินะป๊อก
37. นางสาวอรสา  จองคำ
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. นางสาวเบญญาภา  ว่องพิชิตกุล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นายคุณวุฒิ  สุพงษ์
2. นายธีรภัทร  เคนโม
3. นางสาวสาวิตรี  ขจรเกียรติพัฒนา
4. นางสาวสุภัสสรา  บัวแดง
5. นางสาวอาทิตยา  โสนามิตร
 
1. นายพลวัฒน์  สุขคลี่
2. นายบำรุงศักดิ์  หลักม่วง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐชัย  ศรีเรือนสร้อย
2. นายณัฏฐชานนท์  เสนาะศัพย์
3. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
4. นายธนวันต์  ตาดอยู่
5. นายมนต์ไทย  แดนกมล
6. นายวชรินทร์  บัวเหล็ก
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายเอนก  เนื่องเสวก
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวรรณ  ไชยสีหา
2. นางสาวอัญญาวีร์  อัครทวีวรรัฐ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ศึกษาชาติ
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายลัทธพล  วงษ์งาม
2. เด็กชายศิฐิสัณฑ์  เสมอศิลป์
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
2. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนาวิล  เคลือบหมื่นไว
2. นายโสภณวิชญ์  เนียมศรี
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายนพรัตน์  เม่นสุวรรณ์
2. นางสาวศิริกุล  บุญช่วย
3. นายเทพนิทัศน์  คล้ายเชียงราก
 
1. นางเสาวนีย์  ดาบทอง
2. นางสาววิมาลัย  ภุูอินนา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
2. นางสาวปณิดา  โพธิ์แย้ม
3. นางสาวรุ่งทิวา  จานทอง
 
1. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกณิกา  ศรีขำ
2. นางสาวอินทิรา  ดุดัน
3. นางสาวเขมิกา  คำแพง
 
1. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
2. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนทรัพย์  ธรรมทรัพย์
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  แสงตะวัน
 
1. นางสาวอำพร  รุ่งเรือง
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  โรจนบวร
2. นายธีรพัฒน์  ภู่วิไล
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวอำพร  รุ่งเรือง
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลวิช  ชูศรี
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ตันมิ่ง
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไกยวงศ์