สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 9 1. นางสาวปรียานุช  ลุงแก้ว
2. นางสาวพัชราภา  บุญแสง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  งามขำ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิไลวรรณ  ชุติเดชากูล
2. เด็กหญิงรุ้งระวี  ปาละกวงศ์
3. นางสาวอารยา  จันทะเสน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล  วงษ์จำปา
2. เด็กชายพงศภัค  ทาสีเพชร
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
2. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว