สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงพฤกษา  ฟูเหลือ
3. เด็กชายไพศาล  พรมแดง
 
1. นางสาววรรณนิษา  เทียงจันทึก
2. นางอาลินา  สาและ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพินรดา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวคำเพียร  ปราณีราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายจรินทร  จุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางอาลินา  สาและ
2. นางสาววรรณนิษา  เทียงจันทึก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอัครเดช  ชูกลิ่นหอม
 
1. นางสาวคำเพียร  ปราณีราช