สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสรัญญา  บัวหลวง
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีคำ
2. นายพงศ์เทพ  ภู่งามชื่น
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชณัฎทิพย์  เสมารัมย์
2. เด็กหญิงลักษิกา  สาทรกิจ
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพรัตน์  กิจสวัสดิ์
2. นายธนารักษ์  ลอยแก้ว
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสัน  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายอโนทัย  ม่วงเถื่อน
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 7 1. นางสาวชลลดา  เพชรพลอย
2. นางสาวสุภาคิณี  เปี่ยมดี
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกรกนก  หมอดี
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  โฉมฉาย
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริพร  ว่องไว
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงมะหม้อ
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญวรัตม์  ชาวยศ
2. นางสาววัทนวิภา  นาข้าวต้ม
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธนากร  โคตินุ
2. นายบุญญฤทธิ์  ชัยจันดา
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ