สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบัวเงิน  ตอนะ
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.92 เงิน 14 1. นายอำนาจ  เข็มงาม
 
1. นางสาววันทนา  ประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ใบม่วง
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 1. นางสาววิภา  เหลืองภิรมย์
 
1. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงญาณสิริ  ไทรงาม
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญญารัตน์  มงคลสังข์
 
1. นางสาววันทนา  ประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงกระโทก
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบัวคำ  ตอนะ
2. เด็กหญิงสุชานรี  สาทวงษ์
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุดารัตน์  พุ่มไทร
2. นางสาวสุภาพร  วินทะชัย
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงภาวินี  สถิตมงคลชัย
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์