สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบัวเงิน  ตอนะ
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.92 เงิน 14 1. นายอำนาจ  เข็มงาม
 
1. นางสาววันทนา  ประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ใบม่วง
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 12 1. นางสาววิภา  เหลืองภิรมย์
 
1. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงญาณสิริ  ไทรงาม
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกัญญารัตน์  มงคลสังข์
 
1. นางสาววันทนา  ประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงกระโทก
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบัวคำ  ตอนะ
2. เด็กหญิงสุชานรี  สาทวงษ์
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุดารัตน์  พุ่มไทร
2. นางสาวสุภาพร  วินทะชัย
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงภาวินี  สถิตมงคลชัย
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงพฤกษา  ฟูเหลือ
3. เด็กชายไพศาล  พรมแดง
 
1. นางสาววรรณนิษา  เทียงจันทึก
2. นางอาลินา  สาและ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพินรดา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวคำเพียร  ปราณีราช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายจรินทร  จุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางอาลินา  สาและ
2. นางสาววรรณนิษา  เทียงจันทึก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอัครเดช  ชูกลิ่นหอม
 
1. นางสาวคำเพียร  ปราณีราช
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 9 1. นางสาวปรียานุช  ลุงแก้ว
2. นางสาวพัชราภา  บุญแสง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  งามขำ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวพิไลวรรณ  ชุติเดชากูล
2. เด็กหญิงรุ้งระวี  ปาละกวงศ์
3. นางสาวอารยา  จันทะเสน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล  วงษ์จำปา
2. เด็กชายพงศภัค  ทาสีเพชร
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
2. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.65 ทอง 12 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เจือนาค
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศิริผล
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
2. นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.68 เงิน 7 1. นายคณากรณ์  คำอ้ายด้วง
2. นางสาวธิติมา  ปลาสุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
2. นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ยังเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรภร  มีศิลป์
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  แดนละลม
2. นายศรายุทธ  มหิงสพันธุ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์  เงินดี
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ้งระวี  ปาละกวงค์
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 10 1. นางสาววิลาวรรณ  จั่นทองแท้สกุล
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายอดิสรณ์  เรืองอร่าม
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชันษา  เม่นสุวรรณ์
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 1. นางสาวปัทมวรรณ  ทาสีเพชร
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติมา  รัชตะนาวิน
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ้งธรรม  วันชัย
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63.17 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลพัชร  แก่นโพธิ์
 
1. นางสาวกฤตยา  นามธิราช
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยินไธสง
 
1. MissJennilyn F.  Pajarillo
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37.34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกนกพร  ประกอบกสิการ
 
1. นางสาวกฤตยา  นามธิราช
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนกาญจน์  นาคปนคำ
2. เด็กหญิงไอรดา  โสภาพรรณ
 
1. นางสาวพชรพรรณ  ใจเฉียง
2. นางสาวกฤตยา  นามธิราช
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจ่มมอญ  ลุงส่วย
 
1. นางสาวพชรพรรณ  ใจเฉียง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลับเพียร
2. เด็กหญิงจารีรัตน์  บัวบาน
3. เด็กชายพสุเทพ  อินทร์ปาน
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงกระโทก
2. เด็กหญิงญาณสิริ  ไทรงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ยินไธสง
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสรัญญา  บัวหลวง
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีคำ
2. นายพงศ์เทพ  ภู่งามชื่น
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชณัฎทิพย์  เสมารัมย์
2. เด็กหญิงลักษิกา  สาทรกิจ
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพรัตน์  กิจสวัสดิ์
2. นายธนารักษ์  ลอยแก้ว
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสัน  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายอโนทัย  ม่วงเถื่อน
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 7 1. นางสาวชลลดา  เพชรพลอย
2. นางสาวสุภาคิณี  เปี่ยมดี
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกรกนก  หมอดี
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  โฉมฉาย
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริพร  ว่องไว
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงมะหม้อ
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญวรัตม์  ชาวยศ
2. นางสาววัทนวิภา  นาข้าวต้ม
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธนากร  โคตินุ
2. นายบุญญฤทธิ์  ชัยจันดา
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ