สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบัวคำ  ตอนะ
2. เด็กหญิงสุชานรี  สาทวงษ์
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงภาวินี  สถิตมงคลชัย
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 9 1. นางสาวปรียานุช  ลุงแก้ว
2. นางสาวพัชราภา  บุญแสง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  งามขำ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว
2. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63.17 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลพัชร  แก่นโพธิ์
 
1. นางสาวกฤตยา  นามธิราช
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนกาญจน์  นาคปนคำ
2. เด็กหญิงไอรดา  โสภาพรรณ
 
1. นางสาวพชรพรรณ  ใจเฉียง
2. นางสาวกฤตยา  นามธิราช
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลับเพียร
2. เด็กหญิงจารีรัตน์  บัวบาน
3. เด็กชายพสุเทพ  อินทร์ปาน
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีคำ
2. นายพงศ์เทพ  ภู่งามชื่น
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 7 1. นางสาวชลลดา  เพชรพลอย
2. นางสาวสุภาคิณี  เปี่ยมดี
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญวรัตม์  ชาวยศ
2. นางสาววัทนวิภา  นาข้าวต้ม
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ