สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.92 เงิน 14 1. นายอำนาจ  เข็มงาม
 
1. นางสาววันทนา  ประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 14 1. เด็กหญิงญาณสิริ  ไทรงาม
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายจรินทร  จุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางอาลินา  สาและ
2. นางสาววรรณนิษา  เทียงจันทึก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.68 เงิน 7 1. นายคณากรณ์  คำอ้ายด้วง
2. นางสาวธิติมา  ปลาสุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
2. นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 10 1. นางสาววิลาวรรณ  จั่นทองแท้สกุล
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติมา  รัชตะนาวิน
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยินไธสง
 
1. MissJennilyn F.  Pajarillo
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงกระโทก
2. เด็กหญิงญาณสิริ  ไทรงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ยินไธสง
 
1. นางสาววรัญญา  กลิ่นจู
2. นางเกษมณี  สโนว์ลี่ย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสรัญญา  บัวหลวง
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพรัตน์  กิจสวัสดิ์
2. นายธนารักษ์  ลอยแก้ว
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นางสาวกรกนก  หมอดี
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  โฉมฉาย
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริพร  ว่องไว
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงมะหม้อ
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นายเสกสรรค์  กลิ่นจันทร์