สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล  วงษ์จำปา
2. เด็กชายพงศภัค  ทาสีเพชร
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  โสมสิทธิ์
2. นางสาววิลาวัลย์  แท่นแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.65 ทอง 12 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เจือนาค
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศิริผล
 
1. นางสาววราภรณ์  บุตรกูล
2. นายธวัชชัย  พันธ์พฤกษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ้งระวี  ปาละกวงค์
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายอดิสรณ์  เรืองอร่าม
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชันษา  เม่นสุวรรณ์
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 6 1. นางสาวปัทมวรรณ  ทาสีเพชร
 
1. นายภิรมย์  เจริญศักดิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชณัฎทิพย์  เสมารัมย์
2. เด็กหญิงลักษิกา  สาทรกิจ
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสัน  แก้วเหลี่ยม
2. เด็กชายอโนทัย  ม่วงเถื่อน
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธนากร  โคตินุ
2. นายบุญญฤทธิ์  ชัยจันดา
 
1. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
2. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ