สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  เกิดกัญการ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงอนิตยา  ปทุมยา
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวณิชษ์กมล  ศิริเธียรไชย
2. นางสาวปารณีย์  ไชยแสน
3. นายเอกรินทร์  รุ่งทวี
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิศรา  แก้วบัวสา
2. เด็กหญิงวริษา  เทียมทอง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงเกษม
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 1. นางสาวกฤติกา  ฟักเชือก
2. นางสาวสิราวรรณ  วงศ์คุ้มสิน
3. นางสาวเปมิกา  ไชยสุข
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สาลาสุตา
2. เด็กชายภูดินันท์  มีนาบุญ
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายชนกชนม์  เเก้วพวง
2. นายปวิช  รัตโนสถ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 72.29 เงิน 4 1. นายฐานทอง  อินทรชุมนุม
2. นายภูวสิษฎ์  มุ่งอ้อมกลาง
3. นายสุภัทร  เเพงวงศ์
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้