สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชยิสรา  หาญจางสิทธิ์
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิฌาวรรณ  ศรีสนอง
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชากร  ชอบทำเหมือน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.64 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐณิชา  วัชรสินธ์
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรวี  จวนสาง
2. เด็กหญิงสิริรัศม์  วิสมิตะนันท์
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นายธีรนนท์  จริยะกุลคุณา
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์