สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชยิสรา  หาญจางสิทธิ์
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิฌาวรรณ  ศรีสนอง
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชากร  ชอบทำเหมือน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.64 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐณิชา  วัชรสินธ์
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรวี  จวนสาง
2. เด็กหญิงสิริรัศม์  วิสมิตะนันท์
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นายธีรนนท์  จริยะกุลคุณา
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  อิ่มสำราญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชนาชน
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ราชประสงค์
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐนิช  ดีดพิณ
2. นางสาวปัญญาพร  กลิ่นสอน
3. นางสาวอธิษฐาน  สาสกุล
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายกฤติภัทร  โอรักษ์
2. เด็กชายเจริญชัย  ริมพนักสัก
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายชนินทร์  มานะเสถียร
 
1. นางสาวจริญญา  เกตุคง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายภูสิทธิ  เพียรชอบ
 
1. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  เกิดกัญการ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงอนิตยา  ปทุมยา
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวณิชษ์กมล  ศิริเธียรไชย
2. นางสาวปารณีย์  ไชยแสน
3. นายเอกรินทร์  รุ่งทวี
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิศรา  แก้วบัวสา
2. เด็กหญิงวริษา  เทียมทอง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงเกษม
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 1. นางสาวกฤติกา  ฟักเชือก
2. นางสาวสิราวรรณ  วงศ์คุ้มสิน
3. นางสาวเปมิกา  ไชยสุข
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สาลาสุตา
2. เด็กชายภูดินันท์  มีนาบุญ
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายชนกชนม์  เเก้วพวง
2. นายปวิช  รัตโนสถ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 72.29 เงิน 4 1. นายฐานทอง  อินทรชุมนุม
2. นายภูวสิษฎ์  มุ่งอ้อมกลาง
3. นายสุภัทร  เเพงวงศ์
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรฐา  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  จันทะสะเร
3. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพชรจินดา
4. เด็กชายภาคย์พงษ์  เตชะเถลิงผล
5. เด็กหญิงอนัญญา  สุขโข
 
1. นางพรรณธิภา  บุญสุข
2. นางสาวมณฑกานต์  ป้อมน้อย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  ทองดี
 
1. นางพรรณธิภา  บุญสุข
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงลักษณพร  มีชัย
2. เด็กชายเฉลิมชนม์  ปามา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  ป้อมน้อย
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชินาภา  ทิพยพันธ์กุล
2. เด็กหญิงวรรษชล  เดชาโชติไพบูลย์
 
1. นายณัฐพล  ทักษณา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศกรณ์  สถานพงษ์
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์มาดา  วัจนเจริญ
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อัษฎมงคงเลิศ
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพิร์ล  คุโรคามิ
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศตคุณ  ธรรมหลาย
 
1. นางสาวอรสา  อุ่นยะวงศ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอริศรา  อ่วมทอง
 
1. นางสาวอรสา  อุ่นยะวงศ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุปวีณ์  ศิริจันดา
2. เด็กหญิงสุริวิภา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวโชติมาย  ชูลีรัตน์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวอนงครัตน์  อ่อนเปล่ง
 
1. นางสาวโชติมาย  ชูลีรัตน์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจวนหยุย  แซ่เหอ
2. นายรัชพล  พฤกษคุณธรรม
 
1. นายกิตติวัฒน์  ยอดอินทร์
 
32 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชนก  เชื้อชูชาติ
2. เด็กหญิงศศธร  กุศลรักษาสกุล
3. เด็กหญิงอศิตา  สุนาพรหม
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์
 
33 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  แก้วช่วย
2. เด็กหญิงรุ่งฉัตร  คงสร
3. เด็กหญิงอารยา  แทนวันดี
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์
 
34 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวนริสา  แก้วเปี่ยม
2. นางสาวพิมพ์ณิกา  ประสาทไทย
3. นางสาววริศรา  บัวจำรัส
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์