สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67.64 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐณิชา  วัชรสินธ์
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายชนินทร์  มานะเสถียร
 
1. นางสาวจริญญา  เกตุคง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  เกิดกัญการ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงอนิตยา  ปทุมยา
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุปวีณ์  ศิริจันดา
2. เด็กหญิงสุริวิภา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวโชติมาย  ชูลีรัตน์