สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  อิ่มสำราญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชนาชน
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ราชประสงค์
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐนิช  ดีดพิณ
2. นางสาวปัญญาพร  กลิ่นสอน
3. นางสาวอธิษฐาน  สาสกุล
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายกฤติภัทร  โอรักษ์
2. เด็กชายเจริญชัย  ริมพนักสัก
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ