สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชยิสรา  หาญจางสิทธิ์
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงณิชากร  ชอบทำเหมือน
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรวี  จวนสาง
2. เด็กหญิงสิริรัศม์  วิสมิตะนันท์
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนากานต์  อิ่มสำราญ
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชนาชน
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ราชประสงค์
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐนิช  ดีดพิณ
2. นางสาวปัญญาพร  กลิ่นสอน
3. นางสาวอธิษฐาน  สาสกุล
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายกฤติภัทร  โอรักษ์
2. เด็กชายเจริญชัย  ริมพนักสัก
 
1. นางสาววรรณิศา  ชมสุดา
2. นางสาวอัญชลี  นามวิเศษ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวณิชษ์กมล  ศิริเธียรไชย
2. นางสาวปารณีย์  ไชยแสน
3. นายเอกรินทร์  รุ่งทวี
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายชนกชนม์  เเก้วพวง
2. นายปวิช  รัตโนสถ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 72.29 เงิน 4 1. นายฐานทอง  อินทรชุมนุม
2. นายภูวสิษฎ์  มุ่งอ้อมกลาง
3. นายสุภัทร  เเพงวงศ์
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชินาภา  ทิพยพันธ์กุล
2. เด็กหญิงวรรษชล  เดชาโชติไพบูลย์
 
1. นายณัฐพล  ทักษณา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์มาดา  วัจนเจริญ
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวอนงครัตน์  อ่อนเปล่ง
 
1. นางสาวโชติมาย  ชูลีรัตน์
 
13 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรชนก  เชื้อชูชาติ
2. เด็กหญิงศศธร  กุศลรักษาสกุล
3. เด็กหญิงอศิตา  สุนาพรหม
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์