สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  แก้วช่วย
2. เด็กหญิงรุ่งฉัตร  คงสร
3. เด็กหญิงอารยา  แทนวันดี
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์
 
2 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวนริสา  แก้วเปี่ยม
2. นางสาวพิมพ์ณิกา  ประสาทไทย
3. นางสาววริศรา  บัวจำรัส
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์