สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิฌาวรรณ  ศรีสนอง
 
1. นางสาวชไมพร  ผลสินธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นายธีรนนท์  จริยะกุลคุณา
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สมุทธานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิศรา  แก้วบัวสา
2. เด็กหญิงวริษา  เทียมทอง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ม่วงเกษม
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 8 1. นางสาวกฤติกา  ฟักเชือก
2. นางสาวสิราวรรณ  วงศ์คุ้มสิน
3. นางสาวเปมิกา  ไชยสุข
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สาลาสุตา
2. เด็กชายภูดินันท์  มีนาบุญ
 
1. นายศรนรินทร์  อิ่นคำ
2. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  ทองดี
 
1. นางพรรณธิภา  บุญสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงลักษณพร  มีชัย
2. เด็กชายเฉลิมชนม์  ปามา
 
1. นางสาวมณฑกานต์  ป้อมน้อย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศกรณ์  สถานพงษ์
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อัษฎมงคงเลิศ
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพิร์ล  คุโรคามิ
 
1. นายณัฐพล  เลิศวิริยะปิติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจวนหยุย  แซ่เหอ
2. นายรัชพล  พฤกษคุณธรรม
 
1. นายกิตติวัฒน์  ยอดอินทร์
 
12 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  แก้วช่วย
2. เด็กหญิงรุ่งฉัตร  คงสร
3. เด็กหญิงอารยา  แทนวันดี
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์
 
13 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวนริสา  แก้วเปี่ยม
2. นางสาวพิมพ์ณิกา  ประสาทไทย
3. นางสาววริศรา  บัวจำรัส
 
1. นางสาวนุสรา  ผุสดี
2. นายยุทธการ  อภัยรัตน์