สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโคก สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวรรธรน์  อินสุข
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สุธานนท์
3. นางสาวเกตุมณี  จุมพล
 
1. นางสาวชญาณ์นันท์  พานิช
2. นางพรรณพนัช  อุปทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันตคีตา  ผิวผ่อง
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีจันทร์
3. นายภานุวัฒน์  ดนตรี
 
1. นายอธิคุณ  จันทโยธี
2. นางสาวนิสาชล  พูลภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  กรเกษม
2. เด็กหญิงนืชาภา  แววสีงาม
3. เด็กชายบดินทร์  จานทอง
 
1. นางสาวสันททนา   คนซื่อ
2. นางสาวมะลิวรรณ  พุทธรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไมตรีจิตต์
2. นายอภิสิทธิ์  สงแก้ว
3. นางสาวเปรมยุดา  สามารถกุล
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ธัญภูมิ
2. นายวราวุฒิ  มุขกระโทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญพิศน์
2. เด็กชายณฐกร  ชูพินิจ
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  เกิดเดช
 
1. นางสาวจุฑามาส  พวงศิลป์
2. นางสาวสุพัตรา  ทองดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยอนันต์  ใจอารี
2. นายพีรวิชญ์  วงศ์จักรคำ
3. นายสหรัฐ  พินยาหาญ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  สาเกตุ
2. นางสาววิภาดา  เจือจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 -    
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววันณิภา  ศรีสมบัติ
2. นายสุทัศน์  โปตาเวทย์
3. นางสาวอมลาลักษณ์  จิตรคนึง
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  กองเพชร
2. นางสาวจิราวรรณ  โพยนอก
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณฐกร  ชูพินิจ
2. เด็กชายภูริเดช  ดำรงพันธ์
 
1. นางสาวยุพารัตน์  วงเผือก
2. นางสาวอโณทัย  นามหาวงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธิวะโต
2. นางสาวสาริยา  สิงห์โต
 
1. นายเวท  คาวี
2. นางสาววนิดา  ปรัชญญา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยะวิทย์  ผลศรี
2. เด็กชายภูผา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวอาริษา  บุญประจักษ์
2. นางสาวสุภาวดี  ธงแถว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรพันธ์  แย้มกมล
2. เด็กชายชยพล  คำโสม
 
1. นางสาวอาริษา  บุญประจักษ์
2. นางสาวจันทรภรณ์  แหว่กระโทก