สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโคก สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุส  แสนโภชน์
2. เด็กชายวันชัย  สุขเหลือง
3. เด็กชายสุภาพ  งิ้วทอง
 
1. นายสิทธิพร  สนแก้ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชื่นอำพันธ์
2. เด็กหญิงวาสนา  พลภักดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   เพ็ชรศรี
 
1. นางสาววันวิสา  นันทไสย์
2. นางสาวอาภัสรา  พงษ์สวัสดิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  ไกรโภชน์
2. นางสาวเกศริน  พือสันเทียะ
3. นางสาวเนตรนภา  มากแสง
 
1. นางสาววันวิสา  นันทไสย์
2. นางสาวอาภัสรา  พงษ์สวัสดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติมา  ยังกลาง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ศิริทัย
3. นางสาวพัชราลักษ์  โลกคำลือ
 
1. นางบัวศร  จันทรา
2. นางสาวอำนวยศิลป์  ใจดี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสมุทร์
2. นางสาวฑิตยา  ศรีวงษ์
3. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรมณี
 
1. นางอัญชลี  ภาคอินทรีย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎารัตน์  ท้วมไทย
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ช่างคิด
3. นางสาวศิริรัตน์  ปักษิน
 
1. นายปรีชา  ชุ่มคำ