สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามโคก สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุไรรัตน์  น้อยรอด
 
1. นายเกรียงไกร  สำเริง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวรรธรน์  อินสุข
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สุธานนท์
3. นางสาวเกตุมณี  จุมพล
 
1. นางสาวชญาณ์นันท์  พานิช
2. นางพรรณพนัช  อุปทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกันตคีตา  ผิวผ่อง
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีจันทร์
3. นายภานุวัฒน์  ดนตรี
 
1. นายอธิคุณ  จันทโยธี
2. นางสาวนิสาชล  พูลภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  กรเกษม
2. เด็กหญิงนืชาภา  แววสีงาม
3. เด็กชายบดินทร์  จานทอง
 
1. นางสาวสันททนา   คนซื่อ
2. นางสาวมะลิวรรณ  พุทธรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ไมตรีจิตต์
2. นายอภิสิทธิ์  สงแก้ว
3. นางสาวเปรมยุดา  สามารถกุล
 
1. นางสาวผกาวรรณ  ธัญภูมิ
2. นายวราวุฒิ  มุขกระโทก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญพิศน์
2. เด็กชายณฐกร  ชูพินิจ
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  เกิดเดช
 
1. นางสาวจุฑามาส  พวงศิลป์
2. นางสาวสุพัตรา  ทองดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยอนันต์  ใจอารี
2. นายพีรวิชญ์  วงศ์จักรคำ
3. นายสหรัฐ  พินยาหาญ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  สาเกตุ
2. นางสาววิภาดา  เจือจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 -    
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววันณิภา  ศรีสมบัติ
2. นายสุทัศน์  โปตาเวทย์
3. นางสาวอมลาลักษณ์  จิตรคนึง
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  กองเพชร
2. นางสาวจิราวรรณ  โพยนอก
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณฐกร  ชูพินิจ
2. เด็กชายภูริเดช  ดำรงพันธ์
 
1. นางสาวยุพารัตน์  วงเผือก
2. นางสาวอโณทัย  นามหาวงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธิวะโต
2. นางสาวสาริยา  สิงห์โต
 
1. นายเวท  คาวี
2. นางสาววนิดา  ปรัชญญา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิยะวิทย์  ผลศรี
2. เด็กชายภูผา  ชัยมงคล
 
1. นางสาวอาริษา  บุญประจักษ์
2. นางสาวสุภาวดี  ธงแถว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจีรพันธ์  แย้มกมล
2. เด็กชายชยพล  คำโสม
 
1. นางสาวอาริษา  บุญประจักษ์
2. นางสาวจันทรภรณ์  แหว่กระโทก
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจรรยพร  อุ้มรัมย์
2. เด็กหญิงอันนา  บัวเสียน
 
1. นายอธิศักดิ์  คงคาเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงศักดิ์  ใจคุ้มเก่า
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิลรัตน์  อิ่มเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  ปู่สีทา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปรียฉัตร  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวอภิญญา  ไชยมงคล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิดา  จันทร์คง
 
1. นางสาวพัชรี  ปู่สีทา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณิษา  ใจศิลป์
 
1. นายวศิน  สุระสัจจะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยนันท์  ครสิงห์
 
1. นายปรเมนทร์  ทาน้อย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทราภรณ์  สมศรี
 
1. นายปรเมนทร์  ทาน้อย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญดา  พิมพ์กุลชา
2. เด็กหญิงไหมแก้ว  สุทธิประภา
 
1. นางสาววชิรญาณ์  เศรษฐศิริบดี
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลิสรา  พันธ์หว้า
2. นายจิรวัฒน์  ไชยชมภู
3. นางสาวนพรัตน์  นุตตะรังค์
 
1. นางสาวมยุรี  ชัยชนะ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุส  แสนโภชน์
2. เด็กชายวันชัย  สุขเหลือง
3. เด็กชายสุภาพ  งิ้วทอง
 
1. นายสิทธิพร  สนแก้ว
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชื่นอำพันธ์
2. เด็กหญิงวาสนา  พลภักดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา   เพ็ชรศรี
 
1. นางสาววันวิสา  นันทไสย์
2. นางสาวอาภัสรา  พงษ์สวัสดิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  ไกรโภชน์
2. นางสาวเกศริน  พือสันเทียะ
3. นางสาวเนตรนภา  มากแสง
 
1. นางสาววันวิสา  นันทไสย์
2. นางสาวอาภัสรา  พงษ์สวัสดิ์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติมา  ยังกลาง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ศิริทัย
3. นางสาวพัชราลักษ์  โลกคำลือ
 
1. นางบัวศร  จันทรา
2. นางสาวอำนวยศิลป์  ใจดี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมสมุทร์
2. นางสาวฑิตยา  ศรีวงษ์
3. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรมณี
 
1. นางอัญชลี  ภาคอินทรีย์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชฎารัตน์  ท้วมไทย
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ช่างคิด
3. นางสาวศิริรัตน์  ปักษิน
 
1. นายปรีชา  ชุ่มคำ
 
29 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยวินทร์  ศรีเคชะ
2. เด็กหญิงอติกานต์  สุขปรุง
3. เด็กหญิงอนัญญา  ชัยศรี
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  จันทร์สุรินทร์
2. นางสาวขนิษฐา  สายบุปผา