สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมดี
2. เด็กหญิงนิรภัทร  โชคชัชวาล
3. เด็กหญิงปรวรรณ  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  พันชนะ
5. เด็กหญิงภัทริดา  วงศ์บุตตะ
 
1. นายวีรยุทธ  ฉายจรุง
2. นายสุชาติ  สืบทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.32 ทอง 6 1. นางสาวญาดา  ฉายอรุณ
2. นางสาวปณิตา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวพิยดา  ทองมัน
4. นางสาวศศิพิมพ์  สุระกิจ
5. นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นแย้ม
 
1. นายสัจจะวัฒน์  กรวดนอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ลุนลา
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  ชนะแสบง
3. เด็กชายวรรณธัช  สุวรรณรักษ์
4. เด็กชายวีรภาพ  คมอนาเขต
5. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เมือง
 
1. นายภานุพันธุ์  ขันธะ
2. นางสาววราภรณ์  จันทะข้อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายดุลยวัต  สิงห์รักษ์
2. นางสาวพินัทศิกานต์  มาบวบ
3. นางสาวภัทรพร  จิตรสม
4. นางสาวลักษิกา  พรมเมือง
5. นางสาวเยาวเรศ  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางสาวพัชรี  จิตประสาร
2. นางสาวพิมพ์ใจ  พุฒจัตุรัส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.98 เงิน 4 1. นายกิตติภัฏ  เลอมานนท์
2. นายปรินทร  แพภักดี
3. นางสาวอลิศรา  หงษ์ไทย
4. นายอารีฟีน  เกษมวงศ์ภักดี
5. นายเมธา  สุขใสสกุลศักดิ์
 
1. นางสาวปุณฑริกา  ยุวนิช
2. นายเบญจพล  บัวผัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรณิชา  วิศรุตวงศา
 
1. นายคมสินธ์ุ   ต้นสีนนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.48 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  มังกร
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.02 เงิน 9 1. นายศุภกร  คำสุก
2. นางสาวสมพิศ  ความคุ้นเคย
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกรฤติ  จันทร์หอมเกษร
2. นายชาติชาย  ศรีตะปัญญะ
3. นายธนสิน  เรืองเสมอ
4. นายปรมัตถ์  เจริญชัย
5. นางสาววรรณพร  วิจิตร
6. นายศุภวิชญ์  อรุณสิกขพันธุ์
7. นางสาวสุบินตรา  คำน้อย
8. นางสาวอภัชา  หวานจริง
9. นางสาวอะมิ  ครุฑฉ่ำ
10. นางสาวเมตตา  ภาคาจักรษุ
 
1. นายสุชาติ  สืบทอง
2. นายวีรยุทธ  ฉายจรุง