สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.84 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณภัทร  รัชวิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐวี  บุญครุฑ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มณฑล
 
1. นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์
2. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวชริตานันท์  ตรินันท์
2. นางสาวภัสสราภรณื  โสดาวงษ์
3. นางสาวเบญจพร  ยุพการณ์
 
1. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
2. นายพิฆเณศ  ขวกเขียว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภสวรรณ  ทวนนวรัตน์
2. เด็กชายบดินทร์เดช  นุชประเสริฐ
3. เด็กชายวิชรัตน์  นนจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี
2. นางสาวชนัญธิดา  แก้ววงษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนันทวรรณ  สายสมบัติ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรรณกมล
3. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ศิริยศหิรัญกุล
 
1. นางสาวภัทราพร  โสภวชิรากร
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.16 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  หนองเฆ่
3. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณทา
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะมูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชุลีกร  หรั่งศิริ
2. นายธีรภัทร  แดงด้วง
3. นายนราวิชญ์  สิงหาชัย
 
1. นางกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนิภาพร  อ้อนชัยภูมิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกันต์ลดา  หลวงพันเทา
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินมงคล
3. เด็กหญิงมาเพิ่ม  ชาติอนันต์
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. นางสาวประอร  จิตนอก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวกัลยกร  แก้วพุ่ม
2. นางสาวนพมาศ  เรืองเนตร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  จินตาอินทร
 
1. นางสาวประอร  จิตนอก
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรพต  สอนวงศ์จิตร
2. เด็กหญิงสวรรยา  พินากัน
 
1. นางเนาวรัตน์  แสงเดือน
2. นางสาววรรณิษา  ชมภูโคตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐชยปกรณ์  คำภา
2. นายสัณหณัฐ  อินสอน
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นายศิวกร  กตัญญนุสรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศักดาเดช
2. เด็กชายวีระพงษ์  ไวยพูศรี
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวสุกัญญา  ลีลาสาร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำชนะ
 
1. นางสาวมลฤดี  ดีช่วย
2. นางสาวปานทิพย์  อนันต์ไพฑูรย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 72.29 เงิน 4 1. นายนิติภูมิ  คชสาร
2. นายพีรพล  พึ่งทวี
3. นายสาริศ  ปทุมดำรงค์
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี