สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยพร  นิลสุวรรณ
2. เด็กหญิงพลอยงาม  พรมมาก
3. เด็กหญิงวรกมล  อดุลยมนตรี
 
1. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
2. นายศราวุฒิ  ศรีนาราง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐาปกร  ฐานะ
2. นายศุภฤกษ์  จันทร์ชัยภูมิ
3. นายเกียรติกุล  พลทวี
 
1. นายสันติชัย  เทศวัตร
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  อร่ำเรือง
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  พราน้อย
3. เด็กหญิงอังศิตา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวพิทธิยา  รุนสำโรง
2. นายนพัสชวินทร์  มูลทาทอง
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติพร  มันทวี
2. นางสาวมิติลาภ  ผลมะขาม
3. นางสาววิภาวี  กลิ่นเกษร
 
1. นายนพัชวินทร์  มูลทาทอง
2. นางสาวพิทธิยา  รุนสำโรง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  ติยะสันติวงศ์
2. เด็กหญิงนภสร  สร้อยมาลา
3. เด็กหญิงสนธิชา  เนียมสวัสดิ์
 
1. นายศราวุฒิ  ศรีนาราง
2. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนัชพร  ชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  เทศวัตร
3. เด็กหญิงศิวพร  ธรรมมาภิรมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชารี
2. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล
 
7 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นาย อติคุณ  สุริยันต์
2. นางสาวกัลยรัตน์  สรรพชัย
3. นางสาวดรัลรัตน์  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชารี
2. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล