สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 4 1. เด็กชายชัชนันท์  โพธา
2. เด็กชายทินวุฒิ  บุญมาก
3. เด็กชายพงษกรณ์  จำนงค์
4. เด็กชายภูตินันท์  แงดสันเทียะ
5. เด็กชายภูเพชร  เกตุสุข
6. เด็กชายวีรภัทร  วงศ์เมือง
7. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นชื่น
8. เด็กชายอาทิตย์  แสงสีแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  เริงรื่น
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษาปณ์  ขัดนาค
2. นางสาวชญาดา  พวงศิลป์
3. นายชินวัตร  กาลจักร
4. นายปรินทร  แพภักดี
5. นางสาวพรทิพา  คงเวหน
6. นางสาวพรรณภัค  จุลพันธ์
7. นางสาวพิมพ์พิชชา  เอกรัตน์
8. นายพิเชษฐ์  เพชรรักษา
9. นางสาวอภิณห์พร  ศรีสุนทร
10. นางสาวโชติกา  เอี่ยมละออง
 
1. นายนกพร  ภูทรัพย์ทวีสุข
2. นางขวัญฤดี  หัสกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทุมรักษ์
2. เด็กหญิงชฎาธาร  สังข์จันทร์
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โสภา
4. เด็กหญิงณัฐมล  คุงสูงเนิน
5. เด็กหญิงศศิภา  ออมสมสวย
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎารัตน  เฉลี่ยดารา
2. นางสาวประภัทรพร  คำรักษ์
3. นายพรหมมนัส  โคมจันทณ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ด้วงเงิน
5. นางสาวรุจิรา  ภาคีธง
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์  รัตนอิทธิภรณ์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลสม
3. เด็กหญิงเมธาวี  วิเชียร
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกรพินธ์  คชรินทร์
2. นางสาวณัฐริดา  ภิลัยวรรณ
3. นางสาวนวินดา  บนสูงเนิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรรชัย  ทุมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขำสุด
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  โสปัญหาริ
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธ์ุไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรวัฒน์  แช่มชื่น
2. นางสาวณัฐญา  ขุนบุญจันทร์
3. นางสาวณัฐณิชา  พงศ์ละไม
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธ์ุไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง