สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนวลออ  คำจุ้ม
 
1. นางสาววิภา  ตุบุดดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.58 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองอาจ
 
1. นางสาวฉัตรอรุณ  ขลังธรรมเนียม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุปรีญา  วิทยาศาสตร์
 
1. นายณัฐดนัย  หลงคำรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐนิภา  สิริภูริบวร
 
1. นางสาวสุภาพร  ภู่พุดตาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรติรัตน์  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสาววัชริฎา  เพ็งศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอารยา  จันทร์สว่าง
 
1. นายเจริญ  ทองอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสา  สลุงอยู่
 
1. นางสาวนุชิดา  ทวีโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพรรณพฤกษา  มณีโชติ
 
1. นางสาวสุภาพร  ภู่พุดตาล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนุชิดา  ทวีโคตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลธิชา  สำเนียงแจ่ม
 
1. นายนกพร  ภูทรัพย์ทวีสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนิตชัย  เอี่ยมสม
2. เด็กหญิงภาดา  สมบูรณ์สุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรา  สลัดทุกข์
2. นายกิตติพงษ์  พิมพ์เถื่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุภิญญา  สังข์วรรณะ
2. นางสาวอนุสรา  เพิ่มทอง
 
1. นางสาวฉัตรอรุณ  ขลังธรรมเนียม
2. นายกิตติพงษ์  พิมพ์เถื่อน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงปภาดา  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงวรวรรณ  มากโฉม
 
1. นางสาววิภา  ตุบุดดา
2. นายณัฐดนัย  หลงคำรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวภัทรพร  เกิดศิริ
 
1. นางสาววัชริฎา  เพ็งศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นายกฤษณ์  อินทกูล
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  หาญเกียรติกล้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายกิจพัฒน์  ทรัพย์ทวีสุข
2. นางสาวณัฏฐนิช  สุมานัส
3. นายภูธเนศ  นารัมย์
 
1. นายชัยยันต์  รุ่งแสง
2. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมพิดา
2. เด็กหญิงดรุณี  บัวแดง
3. เด็กหญิงนฤนาท  อาจสำอางค์
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
2. นางสาววิภาพร  สิงคเวหน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรมณี  สมสัย
2. นายภูริทัต  พรหมพิทักษ์
3. นายศิรธันย์  เนตรณรงค์พร
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
2. นางสาววิภาพร  สิงคเวหน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐภณ  สุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ
 
1. นายบุรินทร์  แก้วประพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  แป้นตระกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  สุดหล้า
 
1. นายเดช  พละเดช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลยา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายวรากฤช  นันท์แก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐภัทร  แอสุวรรณ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  โอมอ้อม
 
1. นายณัฐดนัย  ปุญญา
2. นางสาวสาวิตรี  กิติราช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงไออุ่น  หอยสังข์
 
1. นางสาวสาวิตรี  กิติราช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาวธนิษฐา  ขอพลอยกลาง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินีย์  สีมัยนาม
 
1. นางสาวศรัญญา  ยาม่วง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายชิโณรส  เกิดทะโสม
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นตระกูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.84 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณภัทร  รัชวิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐวี  บุญครุฑ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มณฑล
 
1. นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์
2. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวชริตานันท์  ตรินันท์
2. นางสาวภัสสราภรณื  โสดาวงษ์
3. นางสาวเบญจพร  ยุพการณ์
 
1. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
2. นายพิฆเณศ  ขวกเขียว
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภสวรรณ  ทวนนวรัตน์
2. เด็กชายบดินทร์เดช  นุชประเสริฐ
3. เด็กชายวิชรัตน์  นนจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี
2. นางสาวชนัญธิดา  แก้ววงษา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนันทวรรณ  สายสมบัติ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรรณกมล
3. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ศิริยศหิรัญกุล
 
1. นางสาวภัทราพร  โสภวชิรากร
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.16 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  หนองเฆ่
3. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณทา
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะมูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชุลีกร  หรั่งศิริ
2. นายธีรภัทร  แดงด้วง
3. นายนราวิชญ์  สิงหาชัย
 
1. นางกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนิภาพร  อ้อนชัยภูมิ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกันต์ลดา  หลวงพันเทา
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินมงคล
3. เด็กหญิงมาเพิ่ม  ชาติอนันต์
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. นางสาวประอร  จิตนอก
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวกัลยกร  แก้วพุ่ม
2. นางสาวนพมาศ  เรืองเนตร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  จินตาอินทร
 
1. นางสาวประอร  จิตนอก
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรพต  สอนวงศ์จิตร
2. เด็กหญิงสวรรยา  พินากัน
 
1. นางเนาวรัตน์  แสงเดือน
2. นางสาววรรณิษา  ชมภูโคตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐชยปกรณ์  คำภา
2. นายสัณหณัฐ  อินสอน
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นายศิวกร  กตัญญนุสรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศักดาเดช
2. เด็กชายวีระพงษ์  ไวยพูศรี
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวสุกัญญา  ลีลาสาร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำชนะ
 
1. นางสาวมลฤดี  ดีช่วย
2. นางสาวปานทิพย์  อนันต์ไพฑูรย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 72.29 เงิน 4 1. นายนิติภูมิ  คชสาร
2. นายพีรพล  พึ่งทวี
3. นายสาริศ  ปทุมดำรงค์
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมดี
2. เด็กหญิงนิรภัทร  โชคชัชวาล
3. เด็กหญิงปรวรรณ  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  พันชนะ
5. เด็กหญิงภัทริดา  วงศ์บุตตะ
 
1. นายวีรยุทธ  ฉายจรุง
2. นายสุชาติ  สืบทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.32 ทอง 6 1. นางสาวญาดา  ฉายอรุณ
2. นางสาวปณิตา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวพิยดา  ทองมัน
4. นางสาวศศิพิมพ์  สุระกิจ
5. นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นแย้ม
 
1. นายสัจจะวัฒน์  กรวดนอก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ลุนลา
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  ชนะแสบง
3. เด็กชายวรรณธัช  สุวรรณรักษ์
4. เด็กชายวีรภาพ  คมอนาเขต
5. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เมือง
 
1. นายภานุพันธุ์  ขันธะ
2. นางสาววราภรณ์  จันทะข้อ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายดุลยวัต  สิงห์รักษ์
2. นางสาวพินัทศิกานต์  มาบวบ
3. นางสาวภัทรพร  จิตรสม
4. นางสาวลักษิกา  พรมเมือง
5. นางสาวเยาวเรศ  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางสาวพัชรี  จิตประสาร
2. นางสาวพิมพ์ใจ  พุฒจัตุรัส
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.98 เงิน 4 1. นายกิตติภัฏ  เลอมานนท์
2. นายปรินทร  แพภักดี
3. นางสาวอลิศรา  หงษ์ไทย
4. นายอารีฟีน  เกษมวงศ์ภักดี
5. นายเมธา  สุขใสสกุลศักดิ์
 
1. นางสาวปุณฑริกา  ยุวนิช
2. นายเบญจพล  บัวผัน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรณิชา  วิศรุตวงศา
 
1. นายคมสินธ์ุ   ต้นสีนนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.48 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  มังกร
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.02 เงิน 9 1. นายศุภกร  คำสุก
2. นางสาวสมพิศ  ความคุ้นเคย
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นายกรฤติ  จันทร์หอมเกษร
2. นายชาติชาย  ศรีตะปัญญะ
3. นายธนสิน  เรืองเสมอ
4. นายปรมัตถ์  เจริญชัย
5. นางสาววรรณพร  วิจิตร
6. นายศุภวิชญ์  อรุณสิกขพันธุ์
7. นางสาวสุบินตรา  คำน้อย
8. นางสาวอภัชา  หวานจริง
9. นางสาวอะมิ  ครุฑฉ่ำ
10. นางสาวเมตตา  ภาคาจักรษุ
 
1. นายสุชาติ  สืบทอง
2. นายวีรยุทธ  ฉายจรุง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวลิน  อินทมาลา
2. เด็กหญิงศศิลดา  โชติกเสถียร
 
1. นางสาวเมธาพร  กรอบสนิท
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ดวงแก้ว
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรีอาจ
2. นายรชต  บุ่งทวย
 
1. นางสาวแพรว  อนุรักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ดวงแก้ว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  จันทะประสาน
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายธนาวุฒิ  แย้มเหม็น
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่านคำ
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชาภา  ไทรสงวน
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  มาสุข
 
1. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพลอยจันทร์  ธรรมมังสา
 
1. นางสาวเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรา  ขลากระโทก
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวอริสา  พิมเสนา
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสรัญญา  ราชอารีย์
2. เด็กหญิงไพลิน  พรานไพร
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจงใจ
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายวีรากร  เหลาเวียง
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาปนัตต์  บริบูรณ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เชื้ออินเต๊ะ
3. เด็กชายอัมรินทร์  สมบูรณ์
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยินดี
2. นายก้องภพ  เจริญสุข
3. นายสุทธารักษ์  เป็งผัด
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิทธิชน  พลกล้าหาญ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ปัทวี
2. เด็กหญิงชลิดา  จันทร์สองดวง
3. เด็กหญิงบุญฐิสา  อินทร์ปาน
4. เด็กหญิงสุพิชญาย์  แสงวุธ
5. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา  แก่นสุข
2. นายชลากร  เพชรธนกิจ
3. นางสาวนัทธ์ชนัน  ยงญาติ
4. นางสาวพรชนน  จิวเสถียรพงศ์
5. นายพันธวัฒน์  วัฒนพันธ์
6. นายศิรวิทย์  ยิ่งสม
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุกลวัฒน์  วัฒนถาวรกุล
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กงไธสง
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีนาถ  ไวกิจการ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนา  นวลศรี
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญมาดา  ผ่องอำพัน
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 7 1. นางสาวกมลชนก  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 1. นางสาวปิ่นมณี  ทองใส
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  อินทร์สอาด
2. เด็กชายจาตุรงค์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงฑาฐิณี  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงณฐกร  สิมมา
5. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  อำพร
6. เด็กหญิงปัญจาภรณ์  สุริยาวงศ์
7. เด็กชายภาวศุทธิ  มูโระ
8. เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์สอาด
9. เด็กหญิงมุฑิตาวรรณ  ผุยอุทธา
10. เด็กหญิงรสิตา  วิริยะประสาท
11. เด็กชายระพีพัชณ์  บัวแทน
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
4. นายดิษฐ์กร  เย็นอยู่
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แทนหอม
3. เด็กหญิงธนินท์รัฐ  บุญปั้น
4. เด็กหญิงธาราธร  แป้งหอม
5. เด็กชายภัทรพล  อร่ำเรือง
6. เด็กชายภูริพัฒน์  อิ่มอกใจ
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  ภาคทวี
8. เด็กชายวัชรพงษ์  พันธ์ศรี
9. เด็กชายศุภกิตติ์  แสงอัมพรไชย
10. เด็กชายอชิระ  แซ่ลี
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เทียมเกียรติวิไล
2. นางสาวครีมมา  พรชัย
3. นายชยากร  จุลพันธ์
4. นางสาวณวสกร  คำหวาน
5. นายนพรัตน์  แก้วนิยม
6. นายศุกลวัฒน์  ศิริวัฒนาถาวรกุล
7. นายศุภกร  จันทร์เพ็ญ
8. นางสาวสรัญรัตน์  เกื้อทาน
9. นายหรัณย์  อภิรัตน์
10. นางสาวอภัสรา  สุภาพ
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นายศุภชัย  วิเศษศรี
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แทนหอม
3. เด็กหญิงธนินท์รัฐ  บุญปั้น
4. เด็กหญิงธาราธร  แป้งหอม
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  ภาคทวี
6. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยพันธ์
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
2. นางสาวปิยวดี  เปรมอนันต์
3. นางสาวพรชิตา  ผ่องโต
4. นางสาวรัชดาพร  ป้องชายชม
5. นางสาวอริศรา  สร้อยปทุม
6. นางสาวเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นายศุภชัย  วิเศษศรี
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เหมรา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   แทนหอม
3. เด็กหญิงธนินท์รัฐ   บุญปั้น
4. เด็กหญิงธาราธร   แป้งหอม
5. เด็กหญิงนลินี  เทศนุ้ย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนจิโรจน์กุล
7. เด็กหญิงมิ่งกมล   ศรีปัจฉิม
8. เด็กหญิงรพีพรรณ   ภาคทวี
9. เด็กหญิงสรวงสุดา   สอดส่องกิจ
10. เด็กหญิงอรณิชา   ไชยพันธ์
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นางสาวอิสตรี  รัตนทวี
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
2. นางสาวณวสกร  คำหวาน
3. นางสาวปิยวดี  เปรมอนันต์
4. นางสาวพรชิตา  ผ่องโต
5. นางสาวรัชดาพร  ป้องชายชม
6. นางสาวสรัญรัตน์  เกือทาน
7. นางสาวอริศรา  สร้อยปทุม
8. นางสาวเอศินี  ขัวเฟื่อง
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยพล  แก้วแดง
2. นายณัฐธนน  สุขวัฒนางกูร
3. เด็กชายณัฐพล  ทองดีเลิศ
4. เด็กชายพชระ  พุทธศร
5. นายไอยคุปต์  ชูจันทร์
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชนินทร์  จำนงค์
 
1. นายธีรยุทธ  คงนิล
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายนพนันทน์  บ่อแก้วทรัพย์ดี
 
1. นายพันธุ์เลิศ  ทาริยะวงศ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กชายธนดิษ  เจริญศุภโชค
 
1. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกชามาศ  จ้ายนอก
 
1. นางสาวชญานี  เบ้าชารี
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 26.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชุติญา  ศรีสอน
 
1. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นายคณิศ  มาลัย
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.7 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาดาณัฐ  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์สอาด
3. เด็กหญิงรุจิรา  ทองประจง
4. เด็กชายอชิระ  วงษ์ประยูร
5. เด็กหญิงโรษิตา  ทรัพย์ทวีสุข
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวจุรีรัตน์  ธรรมสวัสดิ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 8 1. นางสาวชนิดา  โพธิ์สา
2. นางสาวชิดชนก  ดวงสว่าง
3. นางสาวณัฐกานต์  หงษ์โต
4. นายนฤเดช  ฤทธิบุญ
5. นายอมรเทพ  จูเจริญ
 
1. นางสาววรุณกานต์  เกตุแดง
2. นางสาวพิทย์สินี  ศรีน้อย
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมผกา  พลอยกมล
2. เด็กหญิงสุนิศา  พนมสวย
 
1. นางสาวจันทิรา  ผ่องพิริยะกุล
2. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวธารินี  โกมลมุสิก
2. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์เพชร
 
1. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
2. นางสาวจันทิรา  ผ่องพิริยะกุล
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐ์เณศ  ชินภัคจารุศิริ
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สวยงาม
 
1. นางเพ็ญมณี  มูลเทพ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายภคพล  ทาสีดำ
2. นางสาวสุภัคธีรา  ยองเพชร
 
1. นางรัชนี  คุณานพรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  ใจศิริ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นายกิติพัฒน์  พันพิพัฒน์
2. นายชนาภัทร  ภูริเกียรติ
 
1. นางรัชนี  คุณานพรัตน์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญา  มาเยอะ
2. นายจีรศักดิ์  เชี่ยวชาญ
3. นายชนากานต์  ไม้จันทร์ดี
4. นางสาวฐิติกาญจน์  แวงวรรณ
5. นางสาววิกานดา  โสพัส
 
1. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
2. นางสาวจันทิรา  ผ่องพิริยะกุล
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวพลอยพัชชา  บุนนาค
2. นางสาวพัณณิตา  ฝ่ายพล
3. นางสาววรรธจพรรณ  พิกุล
4. นางสาววิสสุตา  แขมโคกกรวด
5. นางสาวศิริกานต์  วงษ์อ่อน
 
1. นางเพ็ญมณี  มูลเทพ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 7 1. นางสาววิราพร  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิรัฐประภา  เบ้ามา
2. เด็กหญิงชญานิศ  พันธุ์โท
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี
2. นายพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวสรัญญา  บุญรอด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 4 1. เด็กชายชัชนันท์  โพธา
2. เด็กชายทินวุฒิ  บุญมาก
3. เด็กชายพงษกรณ์  จำนงค์
4. เด็กชายภูตินันท์  แงดสันเทียะ
5. เด็กชายภูเพชร  เกตุสุข
6. เด็กชายวีรภัทร  วงศ์เมือง
7. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นชื่น
8. เด็กชายอาทิตย์  แสงสีแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  เริงรื่น
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษาปณ์  ขัดนาค
2. นางสาวชญาดา  พวงศิลป์
3. นายชินวัตร  กาลจักร
4. นายปรินทร  แพภักดี
5. นางสาวพรทิพา  คงเวหน
6. นางสาวพรรณภัค  จุลพันธ์
7. นางสาวพิมพ์พิชชา  เอกรัตน์
8. นายพิเชษฐ์  เพชรรักษา
9. นางสาวอภิณห์พร  ศรีสุนทร
10. นางสาวโชติกา  เอี่ยมละออง
 
1. นายนกพร  ภูทรัพย์ทวีสุข
2. นางขวัญฤดี  หัสกุล
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทุมรักษ์
2. เด็กหญิงชฎาธาร  สังข์จันทร์
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โสภา
4. เด็กหญิงณัฐมล  คุงสูงเนิน
5. เด็กหญิงศศิภา  ออมสมสวย
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎารัตน  เฉลี่ยดารา
2. นางสาวประภัทรพร  คำรักษ์
3. นายพรหมมนัส  โคมจันทณ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ด้วงเงิน
5. นางสาวรุจิรา  ภาคีธง
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์  รัตนอิทธิภรณ์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลสม
3. เด็กหญิงเมธาวี  วิเชียร
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกรพินธ์  คชรินทร์
2. นางสาวณัฐริดา  ภิลัยวรรณ
3. นางสาวนวินดา  บนสูงเนิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรรชัย  ทุมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขำสุด
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  โสปัญหาริ
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธ์ุไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรวัฒน์  แช่มชื่น
2. นางสาวณัฐญา  ขุนบุญจันทร์
3. นางสาวณัฐณิชา  พงศ์ละไม
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธ์ุไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 7 1. เด็กชายธนเดช  กล่อมจินดา
2. เด็กชายวชิราวุธ  พิทักษ์เวชกุล
 
1. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นีรอด
2. เด็กหญิงเนตรประพัสษร  พรมกล่ำ
 
1. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
2. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายธนโชติ  เกิดประเสริฐ
2. เด็กชายวรพงศ์  ปู่สูงเนิน
 
1. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวปัณทิตา  อินทร์สุวรรณ์
2. นายวรเชษฐ์  ดอกยี่โถ
 
1. นายกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญลักษณ์  สำเภาเงิน
2. นายปภพ  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
2. นางสาววาสนา  ล่าลับ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ชนมนัส
2. เด็กชายนพรัตน์  เดชเดชา
 
1. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันธุ์ธัช  สิริประภาอนันต์
2. นายเธียร  ธิมา
 
1. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายอมรินทร์  ศรีปทุมทอง
2. นายอานันทชัย  บุญสอน
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
2. นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุกฤษฎ์อัสดร
2. เด็กหญิงธมนพรรณ์  แซ่จู้
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รอดมาย
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง
2. นางสาววาสนา  ล่าลับ
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวดารชาติ  ม่วงไหมทอง
2. นายภูวดล  เดชเดชา
3. นางสาวสุภาภรณ์  เขียวเซ็น
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
2. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรตนพร  จิโน
2. นายสุรยุทธ์  คล้ายบุตร
 
1. นางสาววาสนา  ล่าลับ
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นามอาสา
2. เด็กชายฆนัท  กรมธรรมา
3. เด็กชายภูธิปพล  พวงพี
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธีระวุฒิ  พรรณโรจน์
2. นายพงศ์สุข  ปู่สูงเนิน
3. นายพุทธิพล  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพล  ธูปกระจ่าง
2. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มเดชา
3. เด็กชายศิวกร  ถนอมมิตร
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนันทิพัฒน์  นนศิริ
2. นายปภังกร  หมู่สูงเนิน
3. นายรสวัตติ์  ตั้งต้น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทนัช  เจริญสุข
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นิสีดา
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คร้ามยิ้ม
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤรงค์  สุวรรณ
2. นายวรดร  เจริญธรรม
3. นายโภคิน  ม่วงศรี
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยพร  นิลสุวรรณ
2. เด็กหญิงพลอยงาม  พรมมาก
3. เด็กหญิงวรกมล  อดุลยมนตรี
 
1. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
2. นายศราวุฒิ  ศรีนาราง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐาปกร  ฐานะ
2. นายศุภฤกษ์  จันทร์ชัยภูมิ
3. นายเกียรติกุล  พลทวี
 
1. นายสันติชัย  เทศวัตร
 
129 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  อร่ำเรือง
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  พราน้อย
3. เด็กหญิงอังศิตา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวพิทธิยา  รุนสำโรง
2. นายนพัสชวินทร์  มูลทาทอง
 
130 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติพร  มันทวี
2. นางสาวมิติลาภ  ผลมะขาม
3. นางสาววิภาวี  กลิ่นเกษร
 
1. นายนพัชวินทร์  มูลทาทอง
2. นางสาวพิทธิยา  รุนสำโรง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  ติยะสันติวงศ์
2. เด็กหญิงนภสร  สร้อยมาลา
3. เด็กหญิงสนธิชา  เนียมสวัสดิ์
 
1. นายศราวุฒิ  ศรีนาราง
2. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
132 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนัชพร  ชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  เทศวัตร
3. เด็กหญิงศิวพร  ธรรมมาภิรมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชารี
2. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล
 
133 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นาย อติคุณ  สุริยันต์
2. นางสาวกัลยรัตน์  สรรพชัย
3. นางสาวดรัลรัตน์  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชารี
2. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล