สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุปรีญา  วิทยาศาสตร์
 
1. นายณัฐดนัย  หลงคำรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรติรัตน์  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสาววัชริฎา  เพ็งศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนุชิดา  ทวีโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลธิชา  สำเนียงแจ่ม
 
1. นายนกพร  ภูทรัพย์ทวีสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนิตชัย  เอี่ยมสม
2. เด็กหญิงภาดา  สมบูรณ์สุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรา  สลัดทุกข์
2. นายกิตติพงษ์  พิมพ์เถื่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุภิญญา  สังข์วรรณะ
2. นางสาวอนุสรา  เพิ่มทอง
 
1. นางสาวฉัตรอรุณ  ขลังธรรมเนียม
2. นายกิตติพงษ์  พิมพ์เถื่อน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 11 1. นายกฤษณ์  อินทกูล
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  หาญเกียรติกล้า
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชนินทร์  จำนงค์
 
1. นายธีรยุทธ  คงนิล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 26.33 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชุติญา  ศรีสอน
 
1. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นายคณิศ  มาลัย
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนันทิพัฒน์  นนศิริ
2. นายปภังกร  หมู่สูงเนิน
3. นายรสวัตติ์  ตั้งต้น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี