สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.84 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณภัทร  รัชวิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐวี  บุญครุฑ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มณฑล
 
1. นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์
2. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวชริตานันท์  ตรินันท์
2. นางสาวภัสสราภรณื  โสดาวงษ์
3. นางสาวเบญจพร  ยุพการณ์
 
1. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
2. นายพิฆเณศ  ขวกเขียว