สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายกิจพัฒน์  ทรัพย์ทวีสุข
2. นางสาวณัฏฐนิช  สุมานัส
3. นายภูธเนศ  นารัมย์
 
1. นายชัยยันต์  รุ่งแสง
2. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมพิดา
2. เด็กหญิงดรุณี  บัวแดง
3. เด็กหญิงนฤนาท  อาจสำอางค์
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
2. นางสาววิภาพร  สิงคเวหน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรมณี  สมสัย
2. นายภูริทัต  พรหมพิทักษ์
3. นายศิรธันย์  เนตรณรงค์พร
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
2. นางสาววิภาพร  สิงคเวหน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐภณ  สุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ
 
1. นายบุรินทร์  แก้วประพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  แป้นตระกูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  สุดหล้า
 
1. นายเดช  พละเดช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงไออุ่น  หอยสังข์
 
1. นางสาวสาวิตรี  กิติราช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาวธนิษฐา  ขอพลอยกลาง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายชิโณรส  เกิดทะโสม
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นตระกูล