สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นีรอด
2. เด็กหญิงเนตรประพัสษร  พรมกล่ำ
 
1. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
2. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวปัณทิตา  อินทร์สุวรรณ์
2. นายวรเชษฐ์  ดอกยี่โถ
 
1. นายกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญลักษณ์  สำเภาเงิน
2. นายปภพ  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
2. นางสาววาสนา  ล่าลับ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ชนมนัส
2. เด็กชายนพรัตน์  เดชเดชา
 
1. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายอมรินทร์  ศรีปทุมทอง
2. นายอานันทชัย  บุญสอน
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
2. นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวดารชาติ  ม่วงไหมทอง
2. นายภูวดล  เดชเดชา
3. นางสาวสุภาภรณ์  เขียวเซ็น
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
2. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์