สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนวลออ  คำจุ้ม
 
1. นางสาววิภา  ตุบุดดา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายกิจพัฒน์  ทรัพย์ทวีสุข
2. นางสาวณัฏฐนิช  สุมานัส
3. นายภูธเนศ  นารัมย์
 
1. นายชัยยันต์  รุ่งแสง
2. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ธรรมพิดา
2. เด็กหญิงดรุณี  บัวแดง
3. เด็กหญิงนฤนาท  อาจสำอางค์
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
2. นางสาววิภาพร  สิงคเวหน
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรมณี  สมสัย
2. นายภูริทัต  พรหมพิทักษ์
3. นายศิรธันย์  เนตรณรงค์พร
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วบุตรดี
2. นางสาววิภาพร  สิงคเวหน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐภณ  สุราฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ
 
1. นายบุรินทร์  แก้วประพันธ์
2. นางสาววราภรณ์  แป้นตระกูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  สุดหล้า
 
1. นายเดช  พละเดช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงไออุ่น  หอยสังข์
 
1. นางสาวสาวิตรี  กิติราช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศักดิ์ดี
 
1. นางสาวธนิษฐา  ขอพลอยกลาง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายชิโณรส  เกิดทะโสม
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นตระกูล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69.84 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณภัทร  รัชวิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐวี  บุญครุฑ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  มณฑล
 
1. นางสาวกมลชนก  ขะมาตย์
2. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวชริตานันท์  ตรินันท์
2. นางสาวภัสสราภรณื  โสดาวงษ์
3. นางสาวเบญจพร  ยุพการณ์
 
1. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
2. นายพิฆเณศ  ขวกเขียว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายดุลยวัต  สิงห์รักษ์
2. นางสาวพินัทศิกานต์  มาบวบ
3. นางสาวภัทรพร  จิตรสม
4. นางสาวลักษิกา  พรมเมือง
5. นางสาวเยาวเรศ  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางสาวพัชรี  จิตประสาร
2. นางสาวพิมพ์ใจ  พุฒจัตุรัส
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกชามาศ  จ้ายนอก
 
1. นางสาวชญานี  เบ้าชารี
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวธารินี  โกมลมุสิก
2. นางสาวพัชราภรณ์  พงษ์เพชร
 
1. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
2. นางสาวจันทิรา  ผ่องพิริยะกุล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นายภคพล  ทาสีดำ
2. นางสาวสุภัคธีรา  ยองเพชร
 
1. นางรัชนี  คุณานพรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  ใจศิริ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญา  มาเยอะ
2. นายจีรศักดิ์  เชี่ยวชาญ
3. นายชนากานต์  ไม้จันทร์ดี
4. นางสาวฐิติกาญจน์  แวงวรรณ
5. นางสาววิกานดา  โสพัส
 
1. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
2. นางสาวจันทิรา  ผ่องพิริยะกุล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 7 1. นางสาววิราพร  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิรัฐประภา  เบ้ามา
2. เด็กหญิงชญานิศ  พันธุ์โท
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี
2. นายพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวสรัญญา  บุญรอด
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นีรอด
2. เด็กหญิงเนตรประพัสษร  พรมกล่ำ
 
1. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
2. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวปัณทิตา  อินทร์สุวรรณ์
2. นายวรเชษฐ์  ดอกยี่โถ
 
1. นายกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญลักษณ์  สำเภาเงิน
2. นายปภพ  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
2. นางสาววาสนา  ล่าลับ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ชนมนัส
2. เด็กชายนพรัตน์  เดชเดชา
 
1. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นายอมรินทร์  ศรีปทุมทอง
2. นายอานันทชัย  บุญสอน
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
2. นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง
 
25 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวดารชาติ  ม่วงไหมทอง
2. นายภูวดล  เดชเดชา
3. นางสาวสุภาภรณ์  เขียวเซ็น
 
1. นายรณกฤต  แสนพรหม
2. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายธีระวุฒิ  พรรณโรจน์
2. นายพงศ์สุข  ปู่สูงเนิน
3. นายพุทธิพล  พรรณโรจน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพล  ธูปกระจ่าง
2. เด็กชายธนวัฒน์  อิ่มเดชา
3. เด็กชายศิวกร  ถนอมมิตร
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤรงค์  สุวรรณ
2. นายวรดร  เจริญธรรม
3. นายโภคิน  ม่วงศรี
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา