สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมดี
2. เด็กหญิงนิรภัทร  โชคชัชวาล
3. เด็กหญิงปรวรรณ  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  พันชนะ
5. เด็กหญิงภัทริดา  วงศ์บุตตะ
 
1. นายวีรยุทธ  ฉายจรุง
2. นายสุชาติ  สืบทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ลุนลา
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  ชนะแสบง
3. เด็กชายวรรณธัช  สุวรรณรักษ์
4. เด็กชายวีรภาพ  คมอนาเขต
5. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เมือง
 
1. นายภานุพันธุ์  ขันธะ
2. นางสาววราภรณ์  จันทะข้อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.98 เงิน 4 1. นายกิตติภัฏ  เลอมานนท์
2. นายปรินทร  แพภักดี
3. นางสาวอลิศรา  หงษ์ไทย
4. นายอารีฟีน  เกษมวงศ์ภักดี
5. นายเมธา  สุขใสสกุลศักดิ์
 
1. นางสาวปุณฑริกา  ยุวนิช
2. นายเบญจพล  บัวผัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรณิชา  วิศรุตวงศา
 
1. นายคมสินธ์ุ   ต้นสีนนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.02 เงิน 9 1. นายศุภกร  คำสุก
2. นางสาวสมพิศ  ความคุ้นเคย
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ