สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภสวรรณ  ทวนนวรัตน์
2. เด็กชายบดินทร์เดช  นุชประเสริฐ
3. เด็กชายวิชรัตน์  นนจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี
2. นางสาวชนัญธิดา  แก้ววงษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.16 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  หนองเฆ่
3. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณทา
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะมูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชุลีกร  หรั่งศิริ
2. นายธีรภัทร  แดงด้วง
3. นายนราวิชญ์  สิงหาชัย
 
1. นางกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนิภาพร  อ้อนชัยภูมิ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศักดาเดช
2. เด็กชายวีระพงษ์  ไวยพูศรี
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวสุกัญญา  ลีลาสาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำชนะ
 
1. นางสาวมลฤดี  ดีช่วย
2. นางสาวปานทิพย์  อนันต์ไพฑูรย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 72.29 เงิน 4 1. นายนิติภูมิ  คชสาร
2. นายพีรพล  พึ่งทวี
3. นายสาริศ  ปทุมดำรงค์
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี