สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 7 1. เด็กชายธนเดช  กล่อมจินดา
2. เด็กชายวชิราวุธ  พิทักษ์เวชกุล
 
1. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายธนโชติ  เกิดประเสริฐ
2. เด็กชายวรพงศ์  ปู่สูงเนิน
 
1. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุกฤษฎ์อัสดร
2. เด็กหญิงธมนพรรณ์  แซ่จู้
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รอดมาย
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง
2. นางสาววาสนา  ล่าลับ