สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 4 1. เด็กชายชัชนันท์  โพธา
2. เด็กชายทินวุฒิ  บุญมาก
3. เด็กชายพงษกรณ์  จำนงค์
4. เด็กชายภูตินันท์  แงดสันเทียะ
5. เด็กชายภูเพชร  เกตุสุข
6. เด็กชายวีรภัทร  วงศ์เมือง
7. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นชื่น
8. เด็กชายอาทิตย์  แสงสีแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  เริงรื่น
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทุมรักษ์
2. เด็กหญิงชฎาธาร  สังข์จันทร์
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โสภา
4. เด็กหญิงณัฐมล  คุงสูงเนิน
5. เด็กหญิงศศิภา  ออมสมสวย
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎารัตน  เฉลี่ยดารา
2. นางสาวประภัทรพร  คำรักษ์
3. นายพรหมมนัส  โคมจันทณ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ด้วงเงิน
5. นางสาวรุจิรา  ภาคีธง
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด