สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐนิภา  สิริภูริบวร
 
1. นางสาวสุภาพร  ภู่พุดตาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวอารยา  จันทร์สว่าง
 
1. นายเจริญ  ทองอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวพรรณพฤกษา  มณีโชติ
 
1. นางสาวสุภาพร  ภู่พุดตาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงปภาดา  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงวรวรรณ  มากโฉม
 
1. นางสาววิภา  ตุบุดดา
2. นายณัฐดนัย  หลงคำรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลยา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายวรากฤช  นันท์แก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐภัทร  แอสุวรรณ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  โอมอ้อม
 
1. นายณัฐดนัย  ปุญญา
2. นางสาวสาวิตรี  กิติราช
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภสวรรณ  ทวนนวรัตน์
2. เด็กชายบดินทร์เดช  นุชประเสริฐ
3. เด็กชายวิชรัตน์  นนจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี
2. นางสาวชนัญธิดา  แก้ววงษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.16 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  หนองเฆ่
3. เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณทา
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทะมูล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวชุลีกร  หรั่งศิริ
2. นายธีรภัทร  แดงด้วง
3. นายนราวิชญ์  สิงหาชัย
 
1. นางกมลลักษณ์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวนิภาพร  อ้อนชัยภูมิ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศักดาเดช
2. เด็กชายวีระพงษ์  ไวยพูศรี
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวสุกัญญา  ลีลาสาร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายธนากร  ศักดิ์เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำชนะ
 
1. นางสาวมลฤดี  ดีช่วย
2. นางสาวปานทิพย์  อนันต์ไพฑูรย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 72.29 เงิน 4 1. นายนิติภูมิ  คชสาร
2. นายพีรพล  พึ่งทวี
3. นายสาริศ  ปทุมดำรงค์
 
1. นางสาวนิตยา  โพธิ์กัน
2. นางสาวธิดารัตน์  กาฬภักดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมดี
2. เด็กหญิงนิรภัทร  โชคชัชวาล
3. เด็กหญิงปรวรรณ  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  พันชนะ
5. เด็กหญิงภัทริดา  วงศ์บุตตะ
 
1. นายวีรยุทธ  ฉายจรุง
2. นายสุชาติ  สืบทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ลุนลา
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  ชนะแสบง
3. เด็กชายวรรณธัช  สุวรรณรักษ์
4. เด็กชายวีรภาพ  คมอนาเขต
5. เด็กชายอภิชาติ  วงค์เมือง
 
1. นายภานุพันธุ์  ขันธะ
2. นางสาววราภรณ์  จันทะข้อ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.98 เงิน 4 1. นายกิตติภัฏ  เลอมานนท์
2. นายปรินทร  แพภักดี
3. นางสาวอลิศรา  หงษ์ไทย
4. นายอารีฟีน  เกษมวงศ์ภักดี
5. นายเมธา  สุขใสสกุลศักดิ์
 
1. นางสาวปุณฑริกา  ยุวนิช
2. นายเบญจพล  บัวผัน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรณิชา  วิศรุตวงศา
 
1. นายคมสินธ์ุ   ต้นสีนนท์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.02 เงิน 9 1. นายศุภกร  คำสุก
2. นางสาวสมพิศ  ความคุ้นเคย
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวลิน  อินทมาลา
2. เด็กหญิงศศิลดา  โชติกเสถียร
 
1. นางสาวเมธาพร  กรอบสนิท
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ดวงแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพลอยจันทร์  ธรรมมังสา
 
1. นางสาวเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงสรัญญา  ราชอารีย์
2. เด็กหญิงไพลิน  พรานไพร
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ปัทวี
2. เด็กหญิงชลิดา  จันทร์สองดวง
3. เด็กหญิงบุญฐิสา  อินทร์ปาน
4. เด็กหญิงสุพิชญาย์  แสงวุธ
5. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 8 1. นางสาวปิ่นมณี  ทองใส
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  อินทร์สอาด
2. เด็กชายจาตุรงค์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงฑาฐิณี  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงณฐกร  สิมมา
5. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  อำพร
6. เด็กหญิงปัญจาภรณ์  สุริยาวงศ์
7. เด็กชายภาวศุทธิ  มูโระ
8. เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์สอาด
9. เด็กหญิงมุฑิตาวรรณ  ผุยอุทธา
10. เด็กหญิงรสิตา  วิริยะประสาท
11. เด็กชายระพีพัชณ์  บัวแทน
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
4. นายดิษฐ์กร  เย็นอยู่
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายนพนันทน์  บ่อแก้วทรัพย์ดี
 
1. นายพันธุ์เลิศ  ทาริยะวงศ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.33 เงิน 7 1. เด็กชายธนดิษ  เจริญศุภโชค
 
1. นางสาวศิรยา  เอกวารีย์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.7 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาดาณัฐ  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์สอาด
3. เด็กหญิงรุจิรา  ทองประจง
4. เด็กชายอชิระ  วงษ์ประยูร
5. เด็กหญิงโรษิตา  ทรัพย์ทวีสุข
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวจุรีรัตน์  ธรรมสวัสดิ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 8 1. นางสาวชนิดา  โพธิ์สา
2. นางสาวชิดชนก  ดวงสว่าง
3. นางสาวณัฐกานต์  หงษ์โต
4. นายนฤเดช  ฤทธิบุญ
5. นายอมรเทพ  จูเจริญ
 
1. นางสาววรุณกานต์  เกตุแดง
2. นางสาวพิทย์สินี  ศรีน้อย
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นายกิติพัฒน์  พันพิพัฒน์
2. นายชนาภัทร  ภูริเกียรติ
 
1. นางรัชนี  คุณานพรัตน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 6 1. นางสาวพลอยพัชชา  บุนนาค
2. นางสาวพัณณิตา  ฝ่ายพล
3. นางสาววรรธจพรรณ  พิกุล
4. นางสาววิสสุตา  แขมโคกกรวด
5. นางสาวศิริกานต์  วงษ์อ่อน
 
1. นางเพ็ญมณี  มูลเทพ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 4 1. เด็กชายชัชนันท์  โพธา
2. เด็กชายทินวุฒิ  บุญมาก
3. เด็กชายพงษกรณ์  จำนงค์
4. เด็กชายภูตินันท์  แงดสันเทียะ
5. เด็กชายภูเพชร  เกตุสุข
6. เด็กชายวีรภัทร  วงศ์เมือง
7. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นชื่น
8. เด็กชายอาทิตย์  แสงสีแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม  เริงรื่น
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ทุมรักษ์
2. เด็กหญิงชฎาธาร  สังข์จันทร์
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โสภา
4. เด็กหญิงณัฐมล  คุงสูงเนิน
5. เด็กหญิงศศิภา  ออมสมสวย
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎารัตน  เฉลี่ยดารา
2. นางสาวประภัทรพร  คำรักษ์
3. นายพรหมมนัส  โคมจันทณ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ด้วงเงิน
5. นางสาวรุจิรา  ภาคีธง
 
1. นางสาววันทิพย์  ซอมิ
2. นางสาวปัญจพร  สอนพูด
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 7 1. เด็กชายธนเดช  กล่อมจินดา
2. เด็กชายวชิราวุธ  พิทักษ์เวชกุล
 
1. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายธนโชติ  เกิดประเสริฐ
2. เด็กชายวรพงศ์  ปู่สูงเนิน
 
1. นางสิริยาภรณ์  พงศ์พิทักษ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุกฤษฎ์อัสดร
2. เด็กหญิงธมนพรรณ์  แซ่จู้
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รอดมาย
 
1. นางสาวสุวรรณา  เพ็งเที่ยง
2. นางสาววาสนา  ล่าลับ
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นามอาสา
2. เด็กชายฆนัท  กรมธรรมา
3. เด็กชายภูธิปพล  พวงพี
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทนัช  เจริญสุข
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นิสีดา
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คร้ามยิ้ม
 
1. นายธานี  พันธุ์ไม้สี
2. นายบุญธรรม  เริงรื่น
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  อร่ำเรือง
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  พราน้อย
3. เด็กหญิงอังศิตา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวพิทธิยา  รุนสำโรง
2. นายนพัสชวินทร์  มูลทาทอง