สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เทียมเกียรติวิไล
2. นางสาวครีมมา  พรชัย
3. นายชยากร  จุลพันธ์
4. นางสาวณวสกร  คำหวาน
5. นายนพรัตน์  แก้วนิยม
6. นายศุกลวัฒน์  ศิริวัฒนาถาวรกุล
7. นายศุภกร  จันทร์เพ็ญ
8. นางสาวสรัญรัตน์  เกื้อทาน
9. นายหรัณย์  อภิรัตน์
10. นางสาวอภัสรา  สุภาพ
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นายศุภชัย  วิเศษศรี
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
2. นางสาวปิยวดี  เปรมอนันต์
3. นางสาวพรชิตา  ผ่องโต
4. นางสาวรัชดาพร  ป้องชายชม
5. นางสาวอริศรา  สร้อยปทุม
6. นางสาวเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นายศุภชัย  วิเศษศรี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เหมรา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   แทนหอม
3. เด็กหญิงธนินท์รัฐ   บุญปั้น
4. เด็กหญิงธาราธร   แป้งหอม
5. เด็กหญิงนลินี  เทศนุ้ย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนจิโรจน์กุล
7. เด็กหญิงมิ่งกมล   ศรีปัจฉิม
8. เด็กหญิงรพีพรรณ   ภาคทวี
9. เด็กหญิงสรวงสุดา   สอดส่องกิจ
10. เด็กหญิงอรณิชา   ไชยพันธ์
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นางสาวอิสตรี  รัตนทวี
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยพล  แก้วแดง
2. นายณัฐธนน  สุขวัฒนางกูร
3. เด็กชายณัฐพล  ทองดีเลิศ
4. เด็กชายพชระ  พุทธศร
5. นายไอยคุปต์  ชูจันทร์
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม