สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.32 ทอง 6 1. นางสาวญาดา  ฉายอรุณ
2. นางสาวปณิตา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวพิยดา  ทองมัน
4. นางสาวศศิพิมพ์  สุระกิจ
5. นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นแย้ม
 
1. นายสัจจะวัฒน์  กรวดนอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.48 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  มังกร
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ