สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนันทวรรณ  สายสมบัติ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรรณกมล
3. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ศิริยศหิรัญกุล
 
1. นางสาวภัทราพร  โสภวชิรากร
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกันต์ลดา  หลวงพันเทา
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินมงคล
3. เด็กหญิงมาเพิ่ม  ชาติอนันต์
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. นางสาวประอร  จิตนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวกัลยกร  แก้วพุ่ม
2. นางสาวนพมาศ  เรืองเนตร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  จินตาอินทร
 
1. นางสาวประอร  จิตนอก
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรพต  สอนวงศ์จิตร
2. เด็กหญิงสวรรยา  พินากัน
 
1. นางเนาวรัตน์  แสงเดือน
2. นางสาววรรณิษา  ชมภูโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐชยปกรณ์  คำภา
2. นายสัณหณัฐ  อินสอน
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นายศิวกร  กตัญญนุสรณ์