สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.58 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองอาจ
 
1. นางสาวฉัตรอรุณ  ขลังธรรมเนียม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริสา  สลุงอยู่
 
1. นางสาวนุชิดา  ทวีโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวภัทรพร  เกิดศิริ
 
1. นางสาววัชริฎา  เพ็งศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินีย์  สีมัยนาม
 
1. นางสาวศรัญญา  ยาม่วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนันทวรรณ  สายสมบัติ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  พรรณกมล
3. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  ศิริยศหิรัญกุล
 
1. นางสาวภัทราพร  โสภวชิรากร
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงกันต์ลดา  หลวงพันเทา
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินมงคล
3. เด็กหญิงมาเพิ่ม  ชาติอนันต์
 
1. นางสาววราภรณ์  มอญภาษา
2. นางสาวประอร  จิตนอก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวกัลยกร  แก้วพุ่ม
2. นางสาวนพมาศ  เรืองเนตร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  จินตาอินทร
 
1. นางสาวประอร  จิตนอก
2. นางสาวอนรรฆพร  สุทธิสาร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรพต  สอนวงศ์จิตร
2. เด็กหญิงสวรรยา  พินากัน
 
1. นางเนาวรัตน์  แสงเดือน
2. นางสาววรรณิษา  ชมภูโคตร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐชยปกรณ์  คำภา
2. นายสัณหณัฐ  อินสอน
 
1. นายวรากร  ใจเพียร
2. นายศิวกร  กตัญญนุสรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.32 ทอง 6 1. นางสาวญาดา  ฉายอรุณ
2. นางสาวปณิตา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวพิยดา  ทองมัน
4. นางสาวศศิพิมพ์  สุระกิจ
5. นางสาวสุดารัตน์  กลิ่นแย้ม
 
1. นายสัจจะวัฒน์  กรวดนอก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.48 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนิสรา  อาบสุวรรณ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  มังกร
 
1. นายศิริพันธ์  เห็นงาม
2. นางสาวสุรีรัตน์  สริวรรณ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรีอาจ
2. นายรชต  บุ่งทวย
 
1. นางสาวแพรว  อนุรักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ดวงแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐา  จันทะประสาน
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายธนาวุฒิ  แย้มเหม็น
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผ่านคำ
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชชาภา  ไทรสงวน
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  มาสุข
 
1. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรา  ขลากระโทก
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวอริสา  พิมเสนา
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจงใจ
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายวีรากร  เหลาเวียง
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาปนัตต์  บริบูรณ์
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เชื้ออินเต๊ะ
3. เด็กชายอัมรินทร์  สมบูรณ์
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ยินดี
2. นายก้องภพ  เจริญสุข
3. นายสุทธารักษ์  เป็งผัด
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายศุภกฤต  จันทร์ยวง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา  แก่นสุข
2. นายชลากร  เพชรธนกิจ
3. นางสาวนัทธ์ชนัน  ยงญาติ
4. นางสาวพรชนน  จิวเสถียรพงศ์
5. นายพันธวัฒน์  วัฒนพันธ์
6. นายศิรวิทย์  ยิ่งสม
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุกลวัฒน์  วัฒนถาวรกุล
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กงไธสง
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีนาถ  ไวกิจการ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนา  นวลศรี
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญมาดา  ผ่องอำพัน
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 7 1. นางสาวกมลชนก  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  เทียมเกียรติวิไล
2. นางสาวครีมมา  พรชัย
3. นายชยากร  จุลพันธ์
4. นางสาวณวสกร  คำหวาน
5. นายนพรัตน์  แก้วนิยม
6. นายศุกลวัฒน์  ศิริวัฒนาถาวรกุล
7. นายศุภกร  จันทร์เพ็ญ
8. นางสาวสรัญรัตน์  เกื้อทาน
9. นายหรัณย์  อภิรัตน์
10. นางสาวอภัสรา  สุภาพ
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นายศุภชัย  วิเศษศรี
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
2. นางสาวปิยวดี  เปรมอนันต์
3. นางสาวพรชิตา  ผ่องโต
4. นางสาวรัชดาพร  ป้องชายชม
5. นางสาวอริศรา  สร้อยปทุม
6. นางสาวเอศินี  บัวเฟื่อง
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นายศุภชัย  วิเศษศรี
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เหมรา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   แทนหอม
3. เด็กหญิงธนินท์รัฐ   บุญปั้น
4. เด็กหญิงธาราธร   แป้งหอม
5. เด็กหญิงนลินี  เทศนุ้ย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  รัตนจิโรจน์กุล
7. เด็กหญิงมิ่งกมล   ศรีปัจฉิม
8. เด็กหญิงรพีพรรณ   ภาคทวี
9. เด็กหญิงสรวงสุดา   สอดส่องกิจ
10. เด็กหญิงอรณิชา   ไชยพันธ์
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นางสาวพรรษพร  รตางศุ
3. นางสาวอิสตรี  รัตนทวี
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยพล  แก้วแดง
2. นายณัฐธนน  สุขวัฒนางกูร
3. เด็กชายณัฐพล  ทองดีเลิศ
4. เด็กชายพชระ  พุทธศร
5. นายไอยคุปต์  ชูจันทร์
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมผกา  พลอยกมล
2. เด็กหญิงสุนิศา  พนมสวย
 
1. นางสาวจันทิรา  ผ่องพิริยะกุล
2. นางสาวชามาณัฏฐ์  ผ่องพัฒนศักดิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐ์เณศ  ชินภัคจารุศิริ
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สวยงาม
 
1. นางเพ็ญมณี  มูลเทพ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกษาปณ์  ขัดนาค
2. นางสาวชญาดา  พวงศิลป์
3. นายชินวัตร  กาลจักร
4. นายปรินทร  แพภักดี
5. นางสาวพรทิพา  คงเวหน
6. นางสาวพรรณภัค  จุลพันธ์
7. นางสาวพิมพ์พิชชา  เอกรัตน์
8. นายพิเชษฐ์  เพชรรักษา
9. นางสาวอภิณห์พร  ศรีสุนทร
10. นางสาวโชติกา  เอี่ยมละออง
 
1. นายนกพร  ภูทรัพย์ทวีสุข
2. นางขวัญฤดี  หัสกุล
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์  รัตนอิทธิภรณ์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลสม
3. เด็กหญิงเมธาวี  วิเชียร
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกรพินธ์  คชรินทร์
2. นางสาวณัฐริดา  ภิลัยวรรณ
3. นางสาวนวินดา  บนสูงเนิน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวผ่องนภา  พันธุ์ไม้สี
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรรชัย  ทุมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขำสุด
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  โสปัญหาริ
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธ์ุไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรวัฒน์  แช่มชื่น
2. นางสาวณัฐญา  ขุนบุญจันทร์
3. นางสาวณัฐณิชา  พงศ์ละไม
 
1. นางสาวผ่องนภา  พันธ์ุไม้สี
2. นางสาวสุดารัตน์  เจริญยิ่ง
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพันธุ์ธัช  สิริประภาอนันต์
2. นายเธียร  ธิมา
 
1. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรตนพร  จิโน
2. นายสุรยุทธ์  คล้ายบุตร
 
1. นางสาววาสนา  ล่าลับ
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยพร  นิลสุวรรณ
2. เด็กหญิงพลอยงาม  พรมมาก
3. เด็กหญิงวรกมล  อดุลยมนตรี
 
1. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
2. นายศราวุฒิ  ศรีนาราง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐาปกร  ฐานะ
2. นายศุภฤกษ์  จันทร์ชัยภูมิ
3. นายเกียรติกุล  พลทวี
 
1. นายสันติชัย  เทศวัตร
 
48 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติพร  มันทวี
2. นางสาวมิติลาภ  ผลมะขาม
3. นางสาววิภาวี  กลิ่นเกษร
 
1. นายนพัชวินทร์  มูลทาทอง
2. นางสาวพิทธิยา  รุนสำโรง
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  ติยะสันติวงศ์
2. เด็กหญิงนภสร  สร้อยมาลา
3. เด็กหญิงสนธิชา  เนียมสวัสดิ์
 
1. นายศราวุฒิ  ศรีนาราง
2. นางสาวสิริยา  บรรลือฤทธิ์
 
50 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนัชพร  ชัยพัฒน์
2. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  เทศวัตร
3. เด็กหญิงศิวพร  ธรรมมาภิรมย์
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชารี
2. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล
 
51 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นาย อติคุณ  สุริยันต์
2. นางสาวกัลยรัตน์  สรรพชัย
3. นางสาวดรัลรัตน์  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชารี
2. นางสาวพชรกมลพรรณ  ทองบุสกุล