สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมาเรีย  รัตวัน
 
1. นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชิดชนก  สรศรี
 
1. นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธนกร  สอนสงวน
2. นายนันทนนท์  จันทร์คง
 
1. นางสาวศิรกานต์  พันธมาศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนราวิญช์  เพลิงน้อย
 
1. นางวิยะดา  มัสแมน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชมพู
2. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีตองอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  โสวนปรีชา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อัฐนาค
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา  นุ่มดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตวัน
2. นางสาวปิยะธิดา  รัตนวรรณ์
3. นางสาวรัตติยา  จุใจ
4. นางสาววริศรา  พิมล
5. นางสาวอรอนงค์  ทรัพย์งาม
 
1. นางแววตา  คลังหิรัญ
2. นางสาวช่อทิพย์  พิมพ์สอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายชัยหทัย  บุญครอง
2. นายปฐมพร  ช่อปทุมมา
3. นางสาวพัชรี  ถนอมจิตร
4. นายสิทธิพงษ์  ยังมี
5. นางสาวสุธาทิพย์  ศิริเสน
 
1. นางแววตา  คลังหิรัญ
2. นางสาวช่อทิพย์  พิมพ์สอน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรรินท์  นัยเนตร
2. เด็กหญิงจันทมณี  อารักคิด
 
1. นายเกษม  มิตรน้อย
2. นายวิจิตร  สินมาก
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายธบดี  ศรีธณากุล
2. นางสาวอารียา  พุกเงิน
 
1. นายเกษม  มิตรน้อย
2. นายวิจิตร  สินมาก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาวปณิดา  เต่าแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปัดภัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูมิทัศน์  เอกเอี่ยม
 
1. นายศรุติวงศ์  ลาภวงศ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. นายกฤษณะ  นครไทย
2. นางสาวพัณณกร  โล่ห์คำ
 
1. นางสาวณิชกานต์  โฉมเฉิด
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นอก
2. เด็กชายวิวัฒน์  กิตติธาดา
3. เด็กหญิงอริสรา  อารักคิด
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพเก้า  แก้วทับ
2. นางสาวนันทิกานต์  พึ่งเทียน
3. นางสาวรัตติกาล  แสงมาน
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
15 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงณัฐมน  วิสุทธิรังสี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิสุทธิรังสี
 
1. นางวรรณเฉลิม  คุ้มรักษา
2. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์