สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายชัยหทัย  บุญครอง
2. นายปฐมพร  ช่อปทุมมา
3. นางสาวพัชรี  ถนอมจิตร
4. นายสิทธิพงษ์  ยังมี
5. นางสาวสุธาทิพย์  ศิริเสน
 
1. นางแววตา  คลังหิรัญ
2. นางสาวช่อทิพย์  พิมพ์สอน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรรินท์  นัยเนตร
2. เด็กหญิงจันทมณี  อารักคิด
 
1. นายเกษม  มิตรน้อย
2. นายวิจิตร  สินมาก
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีคร้าม
2. เด็กหญิงณัฐมน  วิสุทธิรังสี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วิสุทธิรังสี
 
1. นางวรรณเฉลิม  คุ้มรักษา
2. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์