สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงชิดชนก  สรศรี
 
1. นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชมพู
2. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีตองอ่อน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  โสวนปรีชา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อัฐนาค
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา  นุ่มดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. นางสาวณิชาภัทร  รัตวัน
2. นางสาวปิยะธิดา  รัตนวรรณ์
3. นางสาวรัตติยา  จุใจ
4. นางสาววริศรา  พิมล
5. นางสาวอรอนงค์  ทรัพย์งาม
 
1. นางแววตา  คลังหิรัญ
2. นางสาวช่อทิพย์  พิมพ์สอน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายธบดี  ศรีธณากุล
2. นางสาวอารียา  พุกเงิน
 
1. นายเกษม  มิตรน้อย
2. นายวิจิตร  สินมาก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาวปณิดา  เต่าแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปัดภัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. นายกฤษณะ  นครไทย
2. นางสาวพัณณกร  โล่ห์คำ
 
1. นางสาวณิชกานต์  โฉมเฉิด