สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสลิล  ชัยวัฒนกุลวานิช
 
1. นางสาวปวีณา  สิทธิโชคธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ
2. เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์
3. เด็กหญิงภภัสสร  เสถียรสวัสดิ์
 
1. นายนัชชากร  ไชยงำเมือง
2. นางสาวชไมพร  โคตรนาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม
2. เด็กหญิงวรณัน  มะโนศิลป์
 
1. นายนัชชากร  ไชยงำเมือง
2. นางสาวชไมพร  โคตรนาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธุวานันท์  รักธง
2. เด็กหญิงศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี
3. เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์
 
1. นางวริยากร  อัศววงศานนท์
2. นางสาววลีรัตน์  โคตรสังข์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอมุนรา โจน  เกสรกุล กัวนิโย
 
1. Mr.Stuart  Martin Rhodes
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนพัชร  บูลภักดิ์
 
1. Mr.Stuart  Martin Rhodes
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิธาถวัสส์  ผาทอง
 
1. Mr.Stuart  Martin Rhodes